Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
[Pierwsza strona] [Poprzednia strona] [Biuletyn OKE - spis treści] [Następna strona] [Ostatnia strona]
BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Informacja dla nauczycieli o łatwościach poszczególnych zadań

Uwaga wstępna. Łatwość zadania p odnosimy do grupy uczniów (np. klasy), liczymy ją dzieląc sumę punktów uzyskanych w grupie za zadanie przez iloczyn liczebności grupy i punktów za zadanie.

Gdy za zadanie można otrzymać 1p., to łatwość zadania ma prostą interpretację. Łatwość zadania wynosi 0, gdy żaden uczeń danej grupy nie uzyskał punktu; p = 0,25, gdy w grupie, co czwarty uczeń rozwiązał zadanie, p = 0,5 gdy co drugi uczeń wykazał się badaną umiejętnością. Łatwość równa 1 oznacza, że wszyscy w grupie rozwiązali zadanie.
W dołączonej do Biuletynu informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego znajdują się łatwości poszczególnych zadań w każdej z klas, w całej szkole, gminie, powiecie i województwie.
Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej
Łatwości zadań zestawu GH-A1-021 (część humanistyczna) „Lądy archeologów” dla uczniów okręgu OKE w Krakowie wahały się od 0,27 do 0,95. Jak można zobaczyć na wykresie, siedem zadań, – 12, 14, 21, 22, 23, 25, 29 – stanowiących 24% zestawu zadań i dających

46% punktów – okazało się trudnymi dla uczniów.

Umiarkowanie trudne zadania (13, 15 26, 27 i 28) stanowiły 17% ogólnej liczby zadań i umożliwiły zdobycie 20% punktów.

Pozostałe zadania, to zadania łatwebardzo łatwe, w sumie było ich 17, za zadania te można było uzyskać łącznie 34% punktów.

 

Egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej
Łatwości zadań zestawu GM-A1-021 zawierały się w przedziale od 0,19 do 0,98. Bardzo trudnym okazało się zadanie 31 sprawdzające umiejętność przedstawiania na rysunku wektorów sił działających na łódkę poruszającą się ruchem jednostajnym. Tylko co czwarty uczeń podjął się rozwiązania tego zadania uzyskując 1 lub 2 punkty. Osiem zadań, – 7, 13, 21, 29, 32, 33, 35 i 36 – stanowiących 16% zestawu zadań i dających 32% punktów –

okazało się trudnymi dla uczniów.

Umiarkowanie trudne zadania (8, 9, 11, 16 i 26, 30) stanowiły 12% ogólnej liczby zadań i 20% możliwych do uzyskania punktów.

Zadania łatwebardzo łatwe (w sumie było ich 21) stanowiły 42% zestawu GM-A1-021. Za te zadania można było uzyskać łącznie 44% punktów.

Przy analizie zestawienia łatwości poszczególnych zadań warto poświęcić uwagę tym zadaniom, których łatwości w danej klasie bądź szkole odbiegają od wojewódzkiej, powiatowej czy gminnej normy. Interesująca może być dyskusja w gronie nauczycieli na temat możliwych przyczyn takiej sytuacji.

W analizie każdego z zadań egzaminu gimnazjalnego może być pomocne zestawienie umiejętności, których przejawy oceniano. Prezentowana dalej lista umiejętności została ustalona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Łatwość zadań odnosi się do uczniów okręgu OKE w Krakowie.

powrót