Egzamin próbny dla kwalifikacji: A.33, A.38, B.22, B.35, E.17, E.18, E.24, M.31, R.11, R21.

wtorek, 29-11-2016 godz. 09:34  

Informujemy, że w celu zaznajomienia uczniów i nauczycieli z nowym modelem części praktycznej egzaminu, Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy w okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała próbny egzamin dla kwalifikacji: A.33, A.38, B.22, B.35, E.17, E.18, E.24, M.31, R.11, R21.

Nadzór nad przebiegiem egzaminu próbnego oraz nad procesem oceny rezultatów w danej szkole sprawuje dyrektor szkoły uczestniczącej w próbnym egzaminie. Ocena osiągnięć osób przystępujących do próbnego egzaminu jest wewnętrzną sprawą szkoły i nie podlega ogólnokrajowemu sprawdzaniu. Do oceny rezultatów dyrektor szkoły powinien zapewnić egzaminatora posiadającego uprawnienia w danej kwalifikacji, który sprawdzi prace zgodnie z zasadami oceniania.

Egzamin próbny w poszczególnych kwalifikacjach powinien się odbyć wg poniższego harmonogramu:

w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły, z zachowaniem czasu trwania egzaminu, który jest określony w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017

Arkusze egzaminacyjne, do wydrukowania przez szkołę, zostaną udostępnione w formacie PDF, w serwisie SMOK w zakładce Materiały/Arkusze egzaminacyjne/2016/Egzamin próbny w terminach:

Zasady oceniania z wagami punktowymi, do wydrukowania przez szkołę dla egzaminatora, zostaną udostępnione w serwisie SMOK w zakładce Materiały/Arkusze egzaminacyjne/2016/Egzamin próbny w dniu 12 XII 2016 r.

Uwagi dotyczące próbnych arkuszy egzaminacyjnych i zasad oceniania należy przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do 19 XII 2016 na adres: wez@oke.krakow.pl z podaniem symbolu i nazwy kwalifikacji, której dotyczą uwagi.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20161129093425628