Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym

piątek, 30-06-2017 godz. 12:37  

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach:

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że:
    1. przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
    2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego obowiązkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,
    3. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 7 lipca 2017 r. złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Druk oświadczenia:

  1. Na podstawie zebranych oświadczeń, dyrektor szkoły zgłasza zdających do OKE w systemie OBIEG do 11 lipca 2017 r.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20170630123734576