Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

Zdający powinni przybyć do miejsca zdawania egzaminów pisemnych w dniu egzaminu z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, 30 minut przed egzaminem.