Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym).