Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

• Lublin - VII Liceum Ogólnokształcące - ul. Farbiarska 8 - dla zdających z województwa lubelskiego

• Kraków - Technikum Mechaniczne Nr 17- os. Szkolne 37 - dla zdających z województwa małopolskiego

• Rzeszów - V Liceum Ogólnokształcące - ul. Hetmańska 38 - dla zdających z województwa podkarpackiego

W szczególnych sytuacjach egzamin odbędzie się w innym niż wyżej wymienionym miejscu, o czym zdający są informowani w piśmie wysłanym do szkoły macierzystej.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym