Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Absolwenci ze szkół na terenie innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na konto komisji macierzystej

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:  

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz  
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.  

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane, jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny jest wnoszona wyłącznie za przystąpienie do egzaminu maturalnego
w terminie głównym.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE
w Krakowie
w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r.

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

 

W tytule wpłaty należy wpisać:  

  • Rodzaj egzaminu, jakiego dotyczy opłata: Matura  
  • Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192   
  • Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: matematyka podstawowa, język polski rozszerzony   

Brak nazwiska i nr PESEL zdającego w tytule wpłaty może spowodować, że nie zostanie ona zarejestrowana.   

Dowód wpłaty należy wysłać do OKE w Krakowie. Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole.   

OKE nie wysyła potwierdzenia dokonania opłaty.   

W przypadku wątpliwości czy należy wnieść opłatę, absolwenci mogą upewnić się:

  1. Sprawdzając opłatę w ZIU (wejście do ZIU za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub przez Profil Zaufany).
  2. Kontaktując się ze szkołą, którą ukończyli.

Uwaga:  

  • Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r.  skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.   
  • Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.