Kraków: Usługi kurierskie na rzecz OKE w Krakowie w 2013 r
Numer ogłoszenia: 69844 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie , Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 32 101,102, faks 12 68 32 100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez MEN, utworzona na podstawie ustawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kurierskie na rzecz OKE w Krakowie w 2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek od i do Zamawiającego. Usługi kurierskie realizowane będą sukcesywnie, systemem -od drzwi do drzwi-, po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia telefonicznego, faksem lub drogą elektroniczną. Przesyłki to koperty i paczki zawierające dokumenty i materiały związane ze statutową działalnością Zamawiającego w tym między innymi poufne arkusze i prace egzaminacyjne podlegające ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przesyłki te w trakcie przewozu i przekazywania powinny być traktowane z należytą starannością i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem zawartości. Liczba przesyłek do odbioru i przekazania szacowana jest łącznie na ok. 12020 sztuk, z podziałem na 4 kategorie (STANDARD na terenie kraju, STANDARD na terenie miast, PORANEK i POŁUDNIE) i w 8 zróżnicowanych przedziałach wagowych (jak niżej): - do 0,5 kg - ponad 0,5 kg do 1 kg - ponad 1 kg do 5 kg - ponad 5 kg do 10 kg - ponad 10 kg do 15 kg - ponad 15 kg do 20 kg - ponad 20 kg do 30 kg - ponad 30 kg do 50 kg Przesyłki doręczane będą pomiędzy siedzibą OKE w Krakowie, a wskazanymi przez Zamawiającego i zorganizowanymi przez niego Punktami Odbioru Prac - POP (w ilości do ok. 67), Ośrodkami Koordynacji Oceniania - OKO (w ilości ponad 200 OKO) i innymi placówkami na wskazanym obszarze, w ramach planowanych 11 akcji związanych z przeprowadzanymi egzaminami, przez 12 miesięczny okres obowiązywania umowy. W oszacowanej liczbie przesyłek, uwzględniono również przesyłki dotyczące działalności bieżącej prowadzonej w tym okresie przez Zamawiającego. Ponadto przewidziano możliwość korzystania z usług komplementarnych świadczonych przez Wykonawcę o wartości do 1 % wartości netto wynikającej z liczby przesyłek nadawanych. Usługi te dotyczyć mogą w szczególności odbioru albo doręczenia przesyłki w sobotę, doręczenia przesyłki do rąk własnych, czy traktowania przesyłki jako przesyłki chronionej. Świadczenie usług w ramach planowanych poszczególnych akcji obejmuje odbiór przesyłek w ilości od 100 do ponad 1000 szt. z obszaru 3 województw w ciągu ok. 4 godzin, z koniecznością ich doręczenia do adresata w dniu następnym. Przesyłki nadane do godziny 17:00 w miastach wojewódzkich, a w pozostałych miejscowościach do godziny 16:00 (Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia z Wykonawcą innego przedziału czasowego nadawania przesyłek), winny być doręczane następnego dnia w godzinach urzędowania instytucji, z wyjątkiem przesyłek oznaczonych dalej jako PORANEK, które będą doręczane do godz. 9:00 i przesyłek POŁUDNIE doręczanych do godz. 12:00, następnego dnia po dniu nadania. Może zaistnieć konieczność odbioru i dostawy części przesyłek szczególnie w okresie przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w części językowej i egzaminów maturalnych do godz. 20:00. Dla każdej przesyłki w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarcza niewypełnione lub wstępnie wypełnione wg dyspozycji Zamawiającego, nalepki adresowe - listy przewozowe z odpowiednią dla kontroli i rozliczeń ilością kopii. Każdy list przewozowy powinien posiadać unikatowy numer umożliwiający śledzenie przesyłek i ich identyfikację. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego informacji o występowaniu zakłóceń w realizacji zamówienia, Wykonawca - na żądanie Zamawiającego powinien niezwłocznie udzielić odpowiedzi na jakim etapie doręczania znajduje się przesyłka i podjąć stosowne do sytuacji działania. Kurier Wykonawcy po wypełnieniu nalepki adresowej - dowodu nadania przesyłki, potwierdza jej odbiór, pozostawiając kopię nalepki Zamawiającemu. W przypadkach odbioru i doręczania przesyłek zawierających poufne materiały egzaminacyjne pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zachowania tajemnicy korespondencji i ochrony zawartości przesyłek przed nieuprawnionym ujawnieniem. Dla umożliwienia identyfikacji pracowników Wykonawcy wymagane jest posiadanie przez kurierów widocznych identyfikatorów firmowych ze zdjęciem oraz legitymacji służbowych. Przesyłki poufne należy przekazywać osobom posiadającym upoważnienie do ich odbioru. Przesyłki powinny być doręczane w stanie nienaruszonym a uszkodzone w czasie transportu wymagają dodatkowego zabezpieczenia na koszt Wykonawcy. W tych przypadkach Wykonawca dostarczy protokół opisujący uszkodzenie. Faktury za sukcesywnie wykonane usługi - na życzenie Zamawiającego odrębne dla różnych akcji, wystawiane będą za okresy miesięczne w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i dostarczany wraz fakturą dokument w formie załącznika (w postaci wydruku i przesyłanego równolegle Zamawiającemu, zapisu elektronicznego). Załącznik powinien zawierać tabelaryczne dane dotyczące każdej przesyłki - liczbę porządkową (liczbę paczek), unikatowy numer listu przewozowego, określenie nadawcy i odbiorcy, wagę i rodzaj przesyłki, cenę ustaloną w ofercie oraz datę nadania przesyłki (szczegóły załącznika ustalone zostaną z Wykonawcą po podpisaniu umowy). Zapłata za wykonane usługi na podstawie wystawianych faktur nastąpi przelewem w terminie 21 dni od ich wystawienia. W tabeli, przedstawiono wstępny - orientacyjny harmonogram planowanych przez Zamawiającego akcji, których dotyczy niniejsze zamówienie: NAZWA AKCJI ORIENTACYJNY LP. ORIENTACYJNY TERMIN LICZBA OPIS OPIS PUNKTÓW ODBIORU I DOSTAWY CZAS REALIZACJI PRZESYŁEK DODATKOWY 1 2 3 4 5 1 SPRAWDZIAN 100 przygotowania odbiór z 67 POP-ów do 21 OKO termin: I dekada kwietnia (od 04.04) 330 wędrówka prac odbiór z OKE w Krakowie do 21 OKO czas realizacji: 2-4 dni 2 GIMNAZJUM cz. humanistyczna (od 23.04) 150 przygotowania odbiór z OKE w Krakowie do 50 OKO termin: III dekada kwietnia 850 czas realizacji: 2-4 dni cz. mat.- przyrodnicza (od 24.04) wędrówka prac odbiór z 67 POP-ów do 50 OKO termin: III dekada kwietnia 850 czas realizacji: 2-4 dni cz. językowa (od 25.04) 950 może wystąpić konieczność odbioru do godz. 20:00 czas realizacji: 2-4 dni 3 MATURA USTNA - zestawy egz.ustn. 140 odbiór z drukarni do 62 POP-ów termin: III dekada kwietnia (16.04) (drukarnia w Warszawie) czas realizacji: 1 dzień 4 MATURA PISEMNA 300 przygotowania odbiór z OKE w Krakowie do 132 OKO termin: maj - czerwiec (od 7.05) 3800 wędrówka prac odbiór z 62 POP-ów do 132 OKO II termin : sierpień 1200 czas realizacji: ok.20 dni roboczych może wystąpić konieczność odbioru do godz. 20:00 5 WYSYŁKA zaśw. sprawdzianu 100 odbiór z OKE w Krakowie do 67 POP-ów termin: II dekada czerwca czas realizacji: 1-2 dni 6 WYSYŁKA zaśw. gimnazjalnych 100 odbiór z OKE w Krakowie do 67 POP-ów termin: II dekada czerwca czas realizacji: 1-2 dni 7 EGZAMIN ZAWODOWY 100 przygotowania termin: II dekada czerwca (od.17.06) 1600 wędrówka prac odbiór z 62 POP do OKE w Krakowie inne terminy w 2013 r. 100 II termin: styczeń - luty 2014 r. 400 czas realizacji: 2 dni 8 WYSYŁKA świadectw dojrzałości odbiór z OKE w Krakowie do 62 POP-ów termin: III dekada czerwca i I dekada września dla II terminu 200 czas realizacji:1-3 dni WYSYŁKA dyplomów 9 termin: III dekada sierpnia 300 odbiór z OKE w Krakowie do wybranych szkół II termin : luty 2014 r. 250 do ok. 250 szkół na obszarze 3 województw czas realizacji:1- 3 dni 10 PRZESYŁKI POZOSTAŁE - 30 odbiór z OKE i do OKE w Krakowie - obszar kraju w tym np. odbiór materiałów z drukarni realizowane w okresie 12 miesięcy sukcesywnie w miarę potrzeb 11 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 170 odbiór z OKE i do OKE w Krakowie - obszar kraju realizowane październik- listopad i luty -marzec czas realizacji: 1-2 dni Uwagi do tabeli: - skrót literowy POP oznacza Punkty Odbioru Prac, umiejscowione w szkołach na terenie 3 województw objętych działaniem OKE w Krakowie, mogą być różne dla poszczególnych akcji, - skrót literowy OKO oznacza Ośrodki Koordynacji Oceniania, umiejscowione w szkołach (mogą być to te same lub inne niż dla POP-ów szkoły) na terenie 3 województw objętych działaniem OKE w Krakowie, mogą być one różne dla poszczególnych akcji, - skrót literowy OKE w Krakowie jest przypisany dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do siedziby na os. Szkolnym 37. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy harmonogram planowanych akcji (miejsc nadawania przesyłek) z odpowiednim wyprzedzeniem na ok. 7 dni przed akcją, wraz z bazą adresową danych w postaci elektronicznego zapisu, do przygotowania nalepek adresowych na przesyłki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz ofertowy zawierający wymaganą do ważności oferty treść wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Formularzem cenowym, który należy poprawnie wyliczyć. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) - jeżeli są wymagane dla ważności oferty, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) zmian harmonogramu dostaw, co do terminu dostaw, liczby i rodzaju przesyłek oraz rodzaju usług komplementarnych, b) sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, - pod warunkiem dokonywania stosownych uzgodnień między stronami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie