Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe sesji zimowej 2011 r.

Wersja do Wydruku
Aktualności

Informujemy, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy zdali egzamin w sesji zimowej, będą do odbioru w macierzystych szkołach absolwentów.
Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego, a go nie zdali, otrzymają w szkole macierzystej informacje o uzyskanych wynikach.

W systemie Obieg, w serwisie dla dyrektorów szkół, został zamieszczony komunikat w sprawie sposobu i terminu dystrybucji dyplomów.

Obserwacja przebiegu egzaminów zewnętrznych w 2011 roku

Wersja do Wydruku
Aktualności

Szanowni Państwo,

w trosce o zapewnienie jednakowych warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przypomina o możliwości obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych.

Komunikat w sprawie absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2010 r. po raz pierwszy i nie zdali go.

Wersja do Wydruku
Aktualności Informujemy, że Pani Minister Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 z 2007 r., poz. 562, z późn. zm.).

Komunikat w sprawie absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2010 r. po raz pierwszy i nie zdali go.

Wersja do Wydruku
Aktualności

Zgodnie z prośbą Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informujemy, że na stronie BIP MEN ukazał się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu w szkołach publicznych.