Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

Informacje


Wpłat należy dokonywać na konto:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
31-978 Kraków
os. Szkolne 37
konto w  Narodowym Banku Polskim numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000. 

W tytule przelewu należy wpisać:

imię, nazwisko i nr PESEL zdającego oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy Państwa, że okręgowe komisje wydają absolwentom oryginał świadectwa dojrzałości lub aneks do świadectwa dojrzałości i jeden odpis – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939, zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) – paragraf 8 ust. 9 oraz paragraf 9 ust. 5.

OKE w Krakowie nie wydaje zatem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych dodatkowych odpisów świadectw dojrzałości. W sprawie rodzaju i formy składanych przy rekrutacji dokumentów należy porozumieć się ze szkołami wyższymi, które określają wymogi dotyczące tych dokumentów.

Wnioski


Podstawa prawna wydawania duplikatów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939, zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624)http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20090115134806212