powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  wtorek, 23-10-2018 godz. 12:50  

SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z KANDYDATAMI NA EGZAMINTORÓW I EGZAMINATORAMI


Ilekroć w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.) jest mowa o:

nauczycielu — należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz ust. 2 pkt. 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela;

Art. 1.

1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:
1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a;
2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą:
1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nauczyciele zatrudnieni w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

kursie kwalifikacyjnym — należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygotowania pedagogicznego;

przygotowaniu pedagogicznym — należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie oceniona praktyka pedagogiczna — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego Świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

zakładzie kształcenia nauczycieli — należy przez to rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne;

studiach pierwszego stopnia — należy przez to rozumieć studia licencjackie, inżynierskie lub studia wyższe zawodowe;

studiach magisterskich — należy przez to rozumieć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

studiach wyższych bez bliższego określenia — należy przez to rozumieć studia, o których mowa powyżej;

 

Ilekroć mowa jest o indywidualnym numerze ewidencyjnym egzaminatora okręgowych komisji egzaminacyjnych należy przez to rozumieć numer nadawany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkoleń kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.) przez komisję okręgową w następujący sposób:

 1. w przypadku egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminu maturalnego - indywidualny dziewięciocyfrowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno:
  • jednocyfrowy kod komisji okręgowej,
  • trzycyfrowy kod odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych
   i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim - jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada,
  • pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,
    
 2. w przypadku egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
  • indywidualny siedmioznakowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno jednocyfrowy kod komisji okręgowej, znak "-" i pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,
  • kod uprawnienia, zawierający kolejno pięć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, znak "/" i dwie ostatnie cyfry roku uzyskania uprawnienia wraz z informacją o posiadaniu uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim - jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada.

 

 

Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 10-09-2012 godz. 15:50  |Odsłon: 5,460 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,04 sekund