powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  poniedziałek, 31-08-2015 godz. 00:28  

Procedura zwolnienia ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

Zgodnie z §49 ust. 4 oraz §38 ust. 2, 3, 4 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego może nastąpić w:

  • szczególnych przypadkach zdrowotnych – czyli sytuacjach, o których orzeka lekarz lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich przy rekomendowaniu nauczania indywidualnego dla ucznia;
  • szczególnych przypadkach losowych – czyli nagłych zdarzeniach lub wypadkach powodujących niemożność uczestniczenia w sprawdzianie/egzaminie gimnazjalnym;
  • przypadku sprzężonych niepełnosprawności - czyli sytuacji, gdy u ucznia niesłyszącego, słabo słyszącego, niewidomego, słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem dysponującego orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego występuje co najmniej jeszcze jedna z wymienionych niepełnosprawności. Wówczas uczniowie VI klasy szkoły podstawowej mogą zostać zwolnieni z obowiązku przystąpienia do – sprawdzianu, uczniowie III klasy gimnazjum, jeśli nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą zostać zwolnieni z obowiązku przystąpienia do - egzaminu gimnazjalnego.

uniemożliwiających przystąpienie ucznia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Po drugim terminie sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego dyrektor OKE na podstawie przesłanego udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego.

 

Procedura KROK PO KROKU

  1. Złożenie pisemnego wniosku rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumentację (zaświadczenia lub orzeczenie). Termin złożenia wniosku uzależniony jest od wystąpienia sytuacji losowej lub zdrowotnej.
  2. Dyrektor szkoły wprowadza dane o uczniach do systemu OBIEG, ewentualnie do programu Hermes.
  3. Po wprowadzeniu danych o uczniach, dyrektor szkoły wybierając właściwą podstawę prawną generuje z systemu OBIEG wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego lub jego części.
  4. Wydrukowany i podpisany przez dyrektora szkoły wniosek wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem wnioskiem rodziców/opiekunów prawnych oraz dokumentacją o stanie zdrowia ucznia należy przysłać do OKE pocztą tradycyjną.
  5. Decyzje o zwolnieniu ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu wprowadzone zostaną do systemu OBIEG przez pracownika OKE.
  6. Oryginał wniosku rodziców/opiekunów prawnych oraz kserokopie załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a także kopię decyzji dyrektora OKE należy przechowywać w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej.
  7. Uczniowie zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego  otrzymają zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego z informacją o zwolnieniu z danej części/zakresu/poziomu egzaminu.

Z drugiej części sprawdzianu oraz trzeciej części egzaminu gimnazjalnego są zwolnieni uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać. W takim przypadku do OKE należy przysłać wniosek o zwolnienie j.w. z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. (par. 38 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.)

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. (par. 38 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.)

 

Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 18-08-2015 godz. 11:19  |Odsłon: 12,634 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,06 sekund