Obserwacja egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo,

w trosce o zapewnienie jednakowych warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przypomina o możliwości obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych. Obserwacja może być prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych  (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562, z późn. zm.).
 
Zgodnie z rozporządzeniem obserwatorami egzaminów zewnętrznych mogą być:
1. delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2. delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych;
3. delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów;
4. delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, a w przypadku egzaminu zawodowego także delegowani przedstawiciele pracodawców, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.
 
W celu otrzymania upoważnienia do prowadzenia obserwacji, prosimy o złożenie wniosku. Można to zrobić wypełniając załączony wniosek w postaci elektronicznej (prosty arkusz Excel), który należy odesłać na adres obserwacje@oke.krakow.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres OKE w Krakowie, os. Szkolne 37. Jeżeli zdecydują Państwo o przesłaniu wniosku pocztą elektroniczną – nie należy posyłać go powtórnie pocztą tradycyjną.
Prosimy o składanie wniosków do 4 marca 2016 r.
Przypominamy, że w  myśl rozporządzenia nauczyciele ze szkół podległych danemu organowi prowadzącemu, nie są jego przedstawicielami i nie mogą być delegowani do obserwacji. W związku z potrzebą zachowania obiektywizmu sytuacji egzaminacyjnej prosimy także,  aby nie delegować do szkół osób bezpośrednio związanych ze zdającymi np. krewnych.
Upoważnienia wraz z arkuszami obserwacji, wystawione zgodnie z Państwa wnioskiem, zostaną przesłane drogą pocztową do wnioskodawcy.

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120706151353993