Obserwacja egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo,
w trosce o zapewnienie jednakowych warunków przeprowadzania egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przypomina o możliwości obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych.
 
Obserwacja może być prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1663).
W celu otrzymania upoważnienia do prowadzenia obserwacji, prosimy o złożenie wniosku. Można to zrobić wypełniając załączony wniosek w postaci elektronicznej (arkusz Excel) i odsyłając na adres obserwacje@oke.krakow.pl lub wydrukować i przesłać pocztą tradycyjną na adres OKE w Krakowie. Wniosek zamieszczono również na stronie www.oke.krakow.pl w dziale „Obserwacja egzaminów zewnętrznych”. Jeżeli zdecydują Państwo o przesłaniu wniosku pocztą elektroniczną – nie należy posyłać go powtórnie pocztą tradycyjną.
Prosimy o składanie wniosków do 30 marca 2018 r.
Przypominamy, że w  myśl rozporządzenia nauczyciele ze szkół podległych danemu organowi prowadzącemu, nie są jego przedstawicielami i nie mogą być delegowani do obserwacji. W związku z potrzebą zachowania obiektywizmu sytuacji egzaminacyjnej prosimy także,  aby nie delegować do szkół osób bezpośrednio związanych ze zdającymi np. krewnych.
Upoważnienia wraz z arkuszami obserwacji, wystawione zgodnie z Państwa wnioskiem, zostaną przesłane drogą pocztową do wnioskodawcy.
 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120706151353993