Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja egzaminie eksternistycznym zawodowym

PRZEPISY OKREŚLAJĄCE ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Z dniem 1 września 2012 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 0, poz. 188). 

INFORMACJE O EGZAMINIE EKSTERNISTYCZNYM ZAWODOWYM

Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie można uzyskać po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną

Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz legitymuje się poziomem wykształcenia odpowiednio: zasadniczego zawodowego lub średniego, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany przez odpowiednią komisję okręgową.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminów eksternistycznych zawodowych przesyłają do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie

 • do dnia 31 stycznia – jeżeli zamierzają przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku,w którym składa wniosek;
 • do dnia 30 września – jeżeli zamierzają przystąpić do tego egzaminu w roku następnym:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz
2. załączniki do wniosku:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • dokumenty potwierdzające kształcenie się lub wykonywanie pracy w danym zawodzie, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia lub świadectwa pracy,
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego  lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę i miejsce urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL,a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym występowanie dysfunkcji lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wymóg dwóch lat kształcenia się w zawodzie lub pracy w zawodzie obejmuje łącznie okresy kształcenia się np. w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe i na różnego rodzaju kursach w zakresie tego zawodu oraz obejmuje okres pracy w tym zawodzie.

W przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie a stale przebywających za granicą i nie posiadających polskiego dowodu osobistego dokumentem wymaganym jest paszport RP i ewentualnie dokument tożsamości wydany przez inne kraje a pełniący funkcję dowodu osobistego.

Osoby przystępujące kolejny raz do egzaminów eksternistycznych składają: wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz dokumenty potwierdzające kształcenie się lub wykonywanie pracy w danym zawodzie, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia lub świadectwa pracy. Nie składają natomiast kserokopii dowodu osobistego (chyba, że zmieniły się ich dane osobowe np.: zmiana nazwiska) i odpowiedniego świadectwa szkolnego.

Istniej możliwość wniesienia odwołania przez osobę ubiegającą się o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego od rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Dyrektora CKE jest ostateczne. 

 • oraz nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego egzaminu

3. dowód wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z drukiem: „informacja o wniesionej opłacie za egzaminy eksternistyczne” albo wniosek o zwolnienie z opłaty .

Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy, który zamierza zdawać dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów oraz mówiące o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty te składa się każdorazowo przed przystąpieniem do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

HARMONOGRAM EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO

Egzaminy eksternistyczne zawodowe przeprowadza się według zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.). Egzaminy eksternistyczne zawodowe mogą być przeprowadzane w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zdający te egzaminy będą do nich przystępować razem z uczniami i absolwentami szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz osobami, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. Harmonogram oraz informacja o miejscach przeprowadzania egzaminów eksternistycznych będzie ogłaszana na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. O terminie egzaminu eksternistycznego zawodowego komisja okręgowa informuje osobę dopuszczoną do tego egzaminu nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu. Egzamin eksternistyczny zawodowy nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentacją.

OKRES ZDAWANIA EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO

W przypadku, gdy osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego i nie uzyskała z jednej części egzaminu zawodowego wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu zawodowego w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym przystąpiła do egzaminu zawodowego po raz pierwszy. Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym osoba, przystąpiła do egzaminu zawodowego po raz pierwszy i nie uzyskała z jednej części egzaminu zawodowego wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów, przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO DO RODZAJU NIEPRŁNOSPRAWNOŚCI

Informacja o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zawodowych do potrzeb i możliwosci osób o specjalnycvh potrzebach edukacyjnych jest ogłaszana przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które zamierzają przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie lub opnię poradni psychologiczno-pedagogicznej składają wraz ze wnioskiem o dopuszczenie do egzaminów eksternistyvznych.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY ZAWODOWY

Opłata za egzamin eksternistyczny, zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia MEN z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, powinna być naliczona zgodnie ze stawką obowiązującą w momencie płatności. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 0 poz. 790) ustala się następującą stawkę opłaty za egzamin eksternistyczny 171 zł. Opłata ta może ulec zwiększeniu w związku ze zmianą ww. rozporządzenia. O wysokości należnej opłaty decyduje moment płatności.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

31-978 Kraków

os. Szkolne 37

konto w Narodowym Banku Polskim numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000.

 

W tytule przelewu należy podać:

 • EEZ
 • imię, nazwisko i nr PESEL zdającego
 • nazwa i oznaczenie zdawanej kwalifikacji

Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat składa:

 

 • Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 03-02-2015 godz. 08:49  
 • Odsłon: 22,625 Wersja do Wydruku