Zgłoszenia do egzaminu PP 2012

Formuła 2012 - kwalifikacje jednoliterowe

Absolwenci szkół
Absolwenci szkół zlikwidowanych
Osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
Osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych
Osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego
 
Szczegółowe terminy składania deklaracji - rok 2024

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.https://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160226113628499