Opłaty za egzamin zawodowy

Formuła 2012, 2017 i 2019

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2) dotyczy:

Wysokość opłat za egzamin:

Wpłat należy dokonywać na konto:

W tytule przelewu należy podać:

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

Szczegółowe terminy wniesienia opłaty w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych - rok 2022http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469