powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  środa, 21-02-2018 godz. 08:25  

Archiwalne oferty pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko

Administrator sieci komputerowej

Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współadministrowanie siecią komputerową,
 • podejmowanie działań dla utrzymania pożądanego bezpieczeństwa systemu zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa,
 • telefoniczna pomoc techniczna systemów informatycznych OKE,
 • pomoc użytkownikom w kwestiach programowych i sprzętowych, obsługa użytkowników sieci,
 • pomoc przy administracji przetwarzania egzaminów zewnętrznych,
 • prowadzenie ePUAP,
 • prowadzenie strony www OKE Kraków,
 • prowadzenie BIP,
 • obsługa systemu MOODLE oraz pomoc użytkownikom serwisu.

Wymagania:

 • znajomość systemu linux/bsd,
 • znajomość serwera poczty, www, dns,
 • znajomość systemów CMS,
 • znajomość serwera Active Directory,
 • znajomość serwera mssql, mysql,
 • znajomość HTML i PHP,
 • znajomość protokołów IP, sieci LAN, WAN,
 • wysoka kultura osobista,
 • dokładność i sumienność,
 • chęć do kształcenia się i szybkie przyswajanie nowej wiedzy,
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilność zatrudnienia,
 • miłą atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
 na adres mailowy oke@oke.krakow.pl do dnia 31.01.2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Krakowie."

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
kierownik wydziału finansowo-księgowego

I. Informacje ogólne

 • Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę.

II. Określenie stanowiska urzędniczego – główny księgowy.

III. Określenie wymagań niezbędnych

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać, zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240), następujące niezbędne wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie z zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru byłych biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office, programu QNT, Trezor 3,0, Nowa Bankowość Elektroniczna – NBE, Płatnik itp.
 3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
 4. Posiada umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz.
 5. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
 6. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie rachunkowości OKE w Krakowie zgodnie z przepisami.
 2. Prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów.
 4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, raporty zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).
 6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
 8. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych.
 10. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków.
 11. Roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań.
 12. Obsługa płacowa jednostki.
 13. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).
 14. Przygotowanie przelewów bankowych.
 15. Przygotowanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzebę banków.
 16. Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych.
 17. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 18. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.

VI. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.
 7. Kserokopie świadectw pracy.
 8. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 9. Oświadczenie o niekaralności.
 10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 11. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – kadry do 23 września 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do OKE w Krakowie po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

Programista .NET

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • budowa i rozwój aplikacji webowych,
 • tworzenie struktur baz danych,
 • dbanie o wysoką jakość kodu,
 • współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w programowaniu obiektowym,
 • znajomość języka C#,
 • znajomość podstaw MS SQL Server,
 • umiejętność pisania zapytań SQL,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z programowaniem obiektowym,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • MVC5, JavaScript, EntityFramework, Ninject, HTML, CSS, GIT.

Oferujemy:

 • pracę w zgranym, dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę lub zlecenie w pełnym wymiarze godzin.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
na adres mailowy oke@oke.krakow.pl

Ostatnia Aktualizacja: czwartek, 31-08-2017 godz. 15:57  |Odsłon: 2,624 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,05 sekund