Archiwalne oferty pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko

Administrator sieci komputerowej

Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
 na adres mailowy oke@oke.krakow.pl do dnia 31.01.2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Krakowie."

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
kierownik wydziału finansowo-księgowego

I. Informacje ogólne

II. Określenie stanowiska urzędniczego – główny księgowy.

III. Określenie wymagań niezbędnych

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać, zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240), następujące niezbędne wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie z zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru byłych biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office, programu QNT, Trezor 3,0, Nowa Bankowość Elektroniczna – NBE, Płatnik itp.
 3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
 4. Posiada umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz.
 5. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
 6. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie rachunkowości OKE w Krakowie zgodnie z przepisami.
 2. Prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów.
 4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, raporty zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).
 6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
 8. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych.
 10. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków.
 11. Roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań.
 12. Obsługa płacowa jednostki.
 13. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).
 14. Przygotowanie przelewów bankowych.
 15. Przygotowanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzebę banków.
 16. Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych.
 17. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 18. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.

VI. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.
 7. Kserokopie świadectw pracy.
 8. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 9. Oświadczenie o niekaralności.
 10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 11. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – kadry do 23 września 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do OKE w Krakowie po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

Programista .NET

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wymagania:

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
na adres mailowy oke@oke.krakow.pl
 
1. Egzaminatora/Eksperta egzaminu maturalnego z biologii 

Wymiar pracy: 1/2 do 1 etatu

Miejsce pracy : OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków

Termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2017 r./styczeń 2018 r.

Główne obowiązki:

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; stopień awansu zawodowego: (nauczyciel mianowany, dyplomowany),

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30-12-2017 r. pod adresem:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37; 31-978 Kraków       

z dopiskiem „Oferta pracy-biologia”

Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

2. Koordynatora prac związanych z opracowywaniem propozycji zadań do egzaminu
 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach z obszaru: elektryczno-elektronicznego
 
Miejsce pracy : OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kadry – oferta pracy
os. Szkolne 37, 31-976 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wez@oke.krakow.pl

w terminie do 30.12.2017r. do godz. 15.00.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” Oferty, które nie będą zawierały tej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160831111009132