Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

Wymiana dokumentów

W przypadku błędu na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach lub w wypadku konieczności dokonania zmian danych osobowych w wyniku wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, należy wystąpić do OKE z podaniem o wymianę dokumentu/dokumentów. Do podania należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe (np.: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, wyrok sądu, decyzja administracyjna itp.) oraz oryginały uprzednio wydrukowanych dokumentów. W przypadku braku oryginału dokumentu, należy wystąpić do OKE w Krakowie o wydanie jego duplikatu.

Czynności związane z wymianą dokumentów nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 – § 23.1.

Wystawianie duplikatów

Duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 – § 24.1.

Dotyczy utraty następujących oryginałów:

W celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy

  1. dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na konto bankowe OKE w Krakowie:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata;

  1. wypełnić wniosek o wydanie duplikatu (Formularz wniosku o wydanie duplikatu). Wniosek, po wprowadzeniu danych, należy pobrać, wydrukować i czytelnie podpisać;
  2. przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty oraz podpisany wniosek:

lub

Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne, niepodpisane, bez dowodu wpłaty i przesłane faksem.

UWAGA

  1. W celu uzyskania informacji dotyczącej etapu procedowania złożonego wniosku, należy skontaktować się z OKE w Krakowie drogą mailową duplikaty@oke.krakow.pl lub telefonicznie 12 68 32 179.
  2. Nie wydajemy duplikatów na poczekaniu. Czas wystawiania duplikatów w Komisji jest zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  3. Informujemy Państwa, że okręgowe komisje wydają absolwentom oryginał świadectwa dojrzałości lub aneks do świadectwa dojrzałości i jeden odpis – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 – § 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 5.
    OKE w Krakowie nie wydaje zatem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych dodatkowych odpisów świadectw dojrzałości. W sprawie rodzaju i formy składanych przy rekrutacji dokumentów należy porozumieć się ze szkołami wyższymi, które określają wymogi dotyczące tych dokumentów.http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200819105512800