Rozmiar: 4180 bajtów  
szkolenia kandydatów na egzaminatorów
   
jakie dokumenty
wniosek
formularz
zaświadczenie o stażu pracy
   
słowniczek
kwalifikacje
 
Szkolenia kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 
Każdy kandydat na egzaminatora musi ukończyć szkolenie zorganizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (dla trzech województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego) systematycznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej. Chwilowo nie prowadzimy kursów na poziomie maturalnym ze względu na przesunięcie matury w nowej formule na 2005 r.

Przy kwalifikowaniu na szkolenia, OKE w Krakowie bierze pod uwagę kwalifikacje nauczycieli, potrzeby OKE w zakresie oceniania, kursy z pomiaru dydaktycznego, doświadczenie w pracy z dorosłymi, praca w czasie badań kompetencji. Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

O tym, kto może zostać egzaminatorem mówi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr 67, poz 329 z późniejszymi zmianami) - art. 9c ust 3 i 4 - ustępy wprowadzone ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. nr 137 poz 1304), a tym samym traci moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1071).

Egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:
 1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli), z zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, o którym mowa w art. 9 ust.1, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu;
 2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
 3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z praw publicznych,
  3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
 4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.
Do OKE w Krakowie (Al. F. Focha 39, 30-119 Kraków) należy kierować wniosek oraz formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Kandydat na egzaminatora składa do właściwej dla swojego terenu zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów,

 • formularz dla kandydata na egzaminatora,

 • odpis (lub potwierdzoną kserokopię) dyplomu ukończenia szkoły/uczelni wyższej,

 • potwierdzoną kserokopię dokumentu o kwalifikacjach pedagogicznych, (jeśli na dyplomie nie ma zapisu "specjalność nauczycielska"),

 • w przypadku osób, które ukończyły studia o kierunku (specjalności) zbliżonym do nauczanego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć) - potwierdzenie wystawione przez kuratora, że kierunek studiów jest zbliżony do wskazanego przedmiotu,

 • w przypadku nauczyciela akademickiego zaświadczenie o prowadzonej pracy dydaktycznej w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,

 • inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia


 • UWAGA!!!
 • Wszystkie kserowane dokumenty należy uwierzytelnić. Poświadczenia zgodności z oryginałem może dokonać pracodawca (tj. dyrektor placówki, w przypadku dyrektorów szkół dokumenty potwierdza organ prowadzący). Kserokopia powinna być potwierdzona pieczęcią szkoły, pieczątką imienną, datą i podpisem upoważnionej osoby oraz pieczątką o treści: "stwierdzam zgodność z oryginałem".

 • Na pierwszej stronie wniosku należy jednoznacznie wskazać, wybór typu egzaminu, dla którego kandydat pragnie zostać egzaminatorem.

 • W przypadku, gdy zapis w dyplomie nie wskazuje na posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (brak wpisu: "specjalność nauczycielska"), a kandydat w trakcie studiów zaliczył wymagane zajęcia, obowiązany jest dołączyć odpowiednie zaświadczenie z macierzystej uczelni o tychże uprawnieniach.

 • Zaświadczenie o stażu pracy dydaktycznej (przebiegu pracy zawodowej) powinno obejmować tylko ostatnie sześć lat. Zaświadczenie takie może wydać tylko aktualny pracodawca. Dane podane w zaświadczeniu i wniosku na egzaminatora muszą być zgodne. Należy podawać dokładną datę zatrudnienia: dzień-miesiąc-rok. W przypadku nieprzerwanej pracy w danej placówce używać słów "nadal", "do dziś".

 • Nauczyciele akademiccy winni dostarczyć zaświadczenie z wyszczególnieniem dziedziny, z której na co dzień prowadzą zajęcia dydaktyczne a nie np. wydziału, jako miejsca zatrudnienia.

 • Wniosek oraz formularz należy czytelnie i dokładnie wypełnić oraz podpisać. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione zgodnie z załączonymi dokumentami.


 • ! WNIOSKU, FORMULARZA ORAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ FAKSEM.

  Kandydatów, którzy spełniają wymagania i zostali zakwalifikowani, OKE powiadamia o terminie i miejscu szkolenia listem wysłanym na adres domowy.

  Po ukończeniu szkolenia, osoby, które zaliczyły moduł weryfikacyjny, zostają wpisane do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje na drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpisu lub skreślenia z ewidencji egzaminatorów mogą dokonywać wyłącznie okręgowe komisje egzaminacyjne. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w wyżej wymienionych sprawach jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:
  1. na wniosek egzaminatora;

  2. w przypadku:
   1. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

   2. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;

   3. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz ich oceniania,


  3. w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3,

  4. w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.  Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów są powoływani, w zależności od potrzeb, przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do pracy przy ocenianiu arkuszy egzaminacyjnych. Jest to praca na umowę zlecenie w miesiącach, w których będą przeprowadzane sprawdzian oraz egzaminy.

  2003 OKE w Krakowie