Rozmiar: 4180 bajtów Pomoc
Co sprawdzamy na sprawdzianie
Wprowadzenie
Standardy wymagań egzaminacyjnych w przykładach.
czytanie
pisanie
rozumowanie
korzystanie z informacji
wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Formy zadań sprawdzianu.
Relacje między oceną wewnątrzszkolną i zewnętrzną.
Sylwetka szóstoklasisty.
Zadania sprawdzianu na lekcjach języka polskiego
Zadania sprawdzianu na lekcjach matematyki
Zadania dla egzaminatorów sprawdzianu
Przykładowy sprawdzian JAZZ
Biuletyn w wersji pdf
   
Archiwum arkuszy sprawdzianu
spis

Standardy wymagań egzaminacyjnych w przykładach

 

 

Już po raz piąty wszyscy szóstoklasiści w Polsce ustawią się do wspólnej edukacyjnej fotografii (zbiorowej i indywidualnej), z której będzie można odczytać stan ich umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania swojej wiedzy w praktyce. Przygotowując się do sprawdzenia stopnia opanowania podstawowych kompetencji uczniów w roku 2006 wykorzystajmy doświadczenia poprzednich lat.

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do sięgania po arkusze egzaminacyjne opublikowane w informatorach lub wykorzystane podczas trzech ogólnopolskich sesji egzaminacyjnych. Standardy egzaminacyjne określone przez Ministra Edukacji Narodowej uzyskały praktyczną wykładnię w co najmniej 26 „oficjalnych” arkuszach (nie wliczono tu zadań wykorzystanych w II terminie egzaminu). Wszystkie te arkusze – wraz z opisem (kartoteką) oraz kryteriami oceny prac uczniowskich udostępniamy w wersji elektronicznej w serwisie internetowym OKE w Krakowie. Obok standardowej wersji A1 funkcjonują na sprawdzianie wersje A4, A5 i A6 dla uczniów niedowidzących i niewidomych, A7 – dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących, A8 – dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.

 

Lp

Motyw przewodni arkusza sprawdzianu

Wersja arkusza

Zastosowanie arkusza

26 W wodzie A1 sprawdzian 2005
25 W wodzie A4 sprawdzian 2005
24 W wodzie A7 sprawdzian 2005
23 Poczta A8 sprawdzian 2005
22 Chleb A1 sprawdzian 2004
21 Chleb A4 sprawdzian 2004
20 Chleb A7 sprawdzian 2004
19 W bibliotece A8 sprawdzian 2004

18

Przed telewizorem

A1

sprawdzian 2003

17 Przed telewizorem A5 sprawdzian 2003
16 Przed telewizorem A7 sprawdzian 2003

15

Popołudnie Kasi

A8

sprawdzian 2003

14

Pory roku

A1

sprawdzian 2002

13 Pory roku A4 sprawdzian 2002

12

Ewa jest chora

A7

sprawdzian 2002

11

O książce

A8

sprawdzian 2002

10

Jabłko

B1

sprawdzian 2002

9

Cztery pory roku

A1

próba 2001

8

Ogrody

A4

próba 2001

7

Wycieczka

A7

próba 2001

6

Święto Filipa

A8

próba 2001

 

Lp

Motyw przewodni arkusza sprawdzianu

Wersja arkusza

Zastosowanie arkusza

5

Wspólne planowanie

A1

Informator 2003–2005

4

Wielkopolski Park Narodowy

A1

Informator 2003–2005

3

W lesie

A1

Informator 2002

2

Urodziny Kuby

A1

Informator 2002

1

Pierwszy dzień wakacji

A1

Informator 2002

 
Zakres umiejętności badanych na sprawdzianie określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Są one zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego, zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ustalono ogólnie, że na sprawdzianie należy sprawdzać opanowanie umiejętności wymienionych w tabeli poniżej.

Jak rozumieć takie ogólne zapisy? Wykorzystując zadania z „oficjalnych” arkuszy sprawdzianu można podjąć próbę zilustrowania przykładami każdej z wymienionych umiejętności ucznia. Przykłady pozwalają na dookreślenie zarówno zakresu umiejętności ze standardów wymagań, jak i postulowanego stopnia ich opanowania. Powiązanie zadań arkusza sprawdzianu ze standardowymi umiejętnościami opisuje kartoteka arkusza. Ogólną informację o takim powiązaniu zawiera też opis arkusza publikowany po każdym sprawdzianie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Schemat punktowania rozwiązań zadań otwartych sprawdzianu także może być źródłem informacji o tym co sprawdza dany sprawdzian.

 

Podstawą wielu zadań sprawdzianu są teksty, które dotyczą wspólnego motywu (nazwanego w tytule arkusza); jest to materiał, wokół którego koncentrują się pytania zadań. Określenie „tekst” należy rozumieć tu szeroko: jako teksty ciągłe lub nieciągłe, podane w formie słownej, graficznej, tabelarycznej czy liczbowej.

 

Umiejętności uczniów sprawdzane są za pomocą zadań różnych typów. Opis i charakterystykę różnych form zadań sprawdzianu przedstawiono w dalszej części biuletynu.

 

Przy prezentacji uczniom rodzajów zadań otwartych i zamkniętych sprawdzianu istotny jest komentarz nauczyciela lub innych uczniów. Niektóre przykładowe rodzaje zadań, które mogą być rozwiązywane na lekcjach języka polskiego i matematyki, skomentowano.

Zachęcamy nauczycieli do zapoznawania uczniów z elementami technologii pracy z zadaniem, zależnej od jego formy. Zachęcamy – szerzej – do uczenia ich technik pracy umysłowej. Cytowane zadania lub grupy zadań zaopatrzono w przypis wskazujący tytuł (motyw przewodni) arkusza, z którego pochodzą. Lista wykorzystanych arkuszy znajduje się powyżej.

 
Kategoria umiejętności (standard) Sprawdzane umiejętności ucznia
1. Czytanie
1. odczytywanie różnych tekstów kultury,
2. określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu,
3. rozumienie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach,
4. odczytywanie danych z różnych rodzajów źródeł.
2. Pisanie
1. pisanie na temat i zgodnie z celem posługując się różnymi formami wypowiedzi,
2. formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu (intencji),
3. budowanie tekstu poprawnego kompozycyjnie, celowe stosowanie środków językowych i przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
4. przedstawianie w postaci graficznej danych z tabeli,
5. dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
3. Rozumowanie
1. posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń,
2. przedstawianie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk,
3. określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego,
4. wyrażanie własnych opinii wraz z próbą ich uzasadnienia, wyjaśnianie swojego stanowiska, używanie odpowiednich argumentów,
5. opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu,
6. rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności,
7. dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie na przykładach,
8. ustalanie sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
9. analizowanie otrzymanych wyników z oceną ich sensowności.
4. Korzystanie
    z informacji
1. wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi,
analizowanie oferty mediów kierowanej do dzieci i młodzieży,
2. wybieranie spośród tych ofert, kierowanie się wskazanymi kryteriami.
 
5. Wykorzystywanie
    wiedzy
    w praktyce
1. posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
2. wybieranie przyrządów służących do obserwacji i pomiaru, odpowiadanie na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisywanie wyników obserwacji,
3. wykonywanie obliczeń,
4. planowanie i wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora,
5. wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych poznanych własności,
6. rozpoznawanie oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnianie zasad użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
7. wyjaśnianie na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
8. rozumienie potrzeby stosowania poznanych zasad.

2005 OKE w Krakowie