Rozmiar: 4180 bajtów Pomoc
Co sprawdzamy na sprawdzianie
Wprowadzenie
Standardy wymagań egzaminacyjnych w przykładach.
czytanie
pisanie
rozumowanie
korzystanie z informacji
wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Formy zadań sprawdzianu.
Relacje między oceną wewnątrzszkolną i zewnętrzną.
Sylwetka szóstoklasisty.
Zadania sprawdzianu na lekcjach języka polskiego
Zadania sprawdzianu na lekcjach matematyki
Zadania dla egzaminatorów sprawdzianu
Przykładowy sprawdzian JAZZ
Biuletyn w wersji pdf
   
Archiwum arkuszy sprawdzianu
spis

Co sprawdzamy na sprawdzianie

 

Mamy nadzieję, że ten biuletyn pomoże Państwu w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Samym uczniom natomiast pozwoli lepiej poznać formułę sprawdzianu, wskaże, w jaki sposób przygotowywać się do niego, jak rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte, a więc takie zadania, które stanowią repertuar poleceń w testach dla szóstoklasisty.

Sprawdzian ma charakter interdyscyplinarny i bada umiejętności ucznia w zakresie pięciu standardów, takich jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Ważne jest więc, abyśmy my – nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele wszystkich przedmiotów – w miarę możliwości, na swych zajęciach stosowali takie ćwiczenia i zadania, które w swej konstrukcji, w sposobie formułowania poleceń podobne będą do typu zadań testowych sprawdzianu. Warto także tak planować swoją pracę, aby w toku zajęć, w każdej nadarzającej się sytuacji ćwiczyć te podstawowe umiejętności, które każdy uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej powinien posiadać.

Uczmy ucznia, jak wykorzystać ma on swoją wiedzę i  umiejętności, które nabył na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, do rozwiązania problemu-zadania o charakterze ponadprzedmiotowym. i tu nasza ogromna rola jako nauczycieli szkoły podstawowej. Spróbujmy wprowadzać do swoich scenariuszy lekcji takie działania, dzięki którym realizować będziemy treści i doskonalić umiejętności nie tylko te bezpośrednio wynikające ze specyfiki nauczanego przedmiotu, ale także te, które realizowane są na innych zajęciach edukacyjnych. Na języku polskim nie tylko kształćmy umiejętności związane z odczytywaniem różnorakich tekstów kultury czy z redagowaniem różnych form wypowiedzi. Stawiajmy także naszego ucznia w sytuacjach problemowych, pozwólmy mu argumentować i przewidywać skutki wydarzeń bliskich jego doświadczeniu, uczmy go, jak powinien wykorzystywać zdobyte słownictwo do nazywania i określania zjawisk, z którymi na co dzień się spotyka, niech oblicza cenę zakupów przy okazji ćwiczeń językowych związanych z poprawną odmianą wyrazów, a tworząc krótkie akty mowy, niech wykaże się także swoją znajomością z zakresu przyrody i ogólnej wiedzy o  świecie.

Na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych dbajmy, by uczeń poprawnie pod względem językowym budował odpowiedź do zadania, a uzasadniając swoją wypowiedź na zadany temat, wypowiadał się rzeczowo i poprawnie pod względem stylistyki i poprawności językowej. Pokażmy dziecku również, że pewne treści, choć przekazywane na różnych przedmiotach, niczym się między sobą nie różnią. Umiejętność posługiwania się skalą, jaką uczeń nabył na przyrodzie w niczym nie różni się od odczytywania skali przy rozwiązywaniu zadań o charakterze matematycznym. Unikajmy "zaszufladkowania się" w obrębie własnego przedmiotu, stwarzajmy na lekcjach takie sytuacje, w których uczeń, by rozwiązać postawiony przez nas problem, musi wykazać się umiejętnościami z zakresu różnych standardów. i na koniec, może rzecz najważniejsza. Pamiętajmy, że dziecko także w sytuacjach pozaszkolnych, przy wykonywaniu codziennych czynności wykazuje się umiejętnościami, które określone są w standardach wymagań egzaminacyjnych. Stwarzajmy więc takie sytuacje edukacyjne, które bliskie są doświadczeniu dziecka i wychodzą naprzeciw jego zainteresowaniom. To, co znane nie budzi negatywnych emocji, postawione pytanie nie staje się problemem nie do rozwiązania.

Życzymy Państwu Nauczycielom owocnej pracy ze swymi uczniami.

Anna Dubiecka, Anna Gruntkowska


2004 OKE w Krakowie