Kraków: Dostawa energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 291244 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie , Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 32 101,102, faks 12 68 32 100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez MEN, utworzona na podstawie Ustawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru - siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, w formie usługi kompleksowej w rozumieniu art. 3 ust. 30 Ustawy - Prawo energetyczne, realizowana na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej Ustawy. 2. Charakterystyka punktu poboru energii elektrycznej: Obiekt: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie - część wschodnia budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37, 31-978 Kraków w użyczeniu od Miasta Krakowa, Kategoria obiektu: Lokale niemieszkalne*- budynek biurowy, Rodzaj przyłącza: Linia kablowa YAKY 4 x 120, Miejsce przyłączenia: Rozdzielnia nN zasilana ze stacji transformatorowej w Nowej Hucie, os. Stalowe [2067], Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe na wejściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy, Moc przyłączeniowa 85 kW* - z podziałem na moc 45 kW dla zasilania Szkoły i 40 kW dla zasilania pomieszczeń OKE w Krakowie, Moc umowna: 85 kW*, Prognozowane roczne zużycie energii: ** 170 000 kWh, Prognozowane zużycie energii w okresie 3 lat:** 510 000 kWh, Grupa taryfowa: C21*, Napięcie zasilania: 0,4 kV, Grupa przyłączeniowa: IV*, Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 KV, Rodzaj: - licznik energii elektrycznej 3-fazowy, Miejsce zainstalowania: tablica pomiarowa obok rozdzielni głównej, wewnątrz budynku, *Dane z umowy nr 248/P/2009 dla odbiorcy nr: 22209085 z dotychczasowym dostawcą - Enion Grupa Tauron. **Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. 3.Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz.623), Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ. 4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 5. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy. 6. Dostawca energii elektrycznej - powinien być również Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, a jeżeli sam nim nie jest, musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego obszaru, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. 7.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 7.1.- złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. W dniu zawarcia umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie, 7.2. - dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, 7.3. - złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie umów dystrybucyjnych z OSD - jeżeli zaistnieje taka konieczność, 7.4. - pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach podpisanej umowy kompleksowej, 7.5. - bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie ilości pobranej energii elektrycznej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione będą w cenie energii elektrycznej. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz ofertowy zawierający wymaganą do ważności oferty treść wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Formularzem cenowym, który należy poprawnie wyliczyć. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) - jeżeli są wymagane dla ważności oferty, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: - zmian prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, - zwiększenia miejsc poboru energii elektrycznej, - zmniejszenia lub zwiększenia mocy umownej dostarczanej energii, w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu oraz innych zmian technicznych lub ekonomicznych warunków dostarczania energii w związku z koniecznością zmiany warunków przyłączenia, - zmiany ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - zmiany cen za energię w grupie taryfowej określonej dla Zamawiającego w przypadku zmian taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą nastąpić w przypadkach, gdy: a) nastąpią zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustaw lub aktów wykonawczych do tych Ustaw w zakresie wpływającym na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności na podwyższenie wynagrodzenia za realizację umowy. b) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem dokonania stosownych uzgodnień między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie