Kraków: Dostawa pudeł dla realizacji zadań statutowych OKE w Krakowie związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2013 r
Numer ogłoszenia: 70380 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie , Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 32 101,102, faks 12 68 32 100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez MEN, utworzona na podstawie Ustawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pudeł dla realizacji zadań statutowych OKE w Krakowie związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ (stanowiącym równocześnie formularz cenowy) pudła w wybranym asortymencie, dostarczane Zamawiającemu sukcesywnie w miarę zgłaszanego zapotrzebowania (telefonicznie lub drogą elektroniczną) a w szczególności do wskazanych miejsc, zgodnie z harmonogramem dostaw zawartym w załącznikach do SIWZ nr 6 i 7. Harmonogram dostaw wskazuje daty i miejsca dostaw, rodzaj i ilość pudeł w dostawie oraz przeznaczenie dostawy określone przez wskazanie rodzaju egzaminu i jego etapu (odbiór prac egzaminacyjnych lub ich ocenianie). 2. Zamawiający wymaga, aby każda z partii dostarczanych pudeł posiadała nalepki adresowe według wzorów określonych w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ. Opis na nalepce adresowej powinien informować o: a) odbiorcy towaru (adres szkoły na terenie woj. małopolskiego podkarpackiego i lubelskiego, która przy organizacji egzaminów zewnętrznych pełni dla OKE w Krakowie, w zależności od etapu przeprowadzanego egzaminu, funkcję Punktu Odbioru Prac [skrót: POP tj. 67 punktów wspólnych dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i 62 punkty dla matury i egzaminu zawodowego] lub Ośrodka Koordynacji Oceniania [skrót: OKO tj. odpowiednio: sprawdzian 21 ośrodków, egzamin gimnazjalny 51 ośrodków, matura 78 ośrodków dla I terminu dostawy i 54 ośrodki dla II terminu dostawy]), b) zawartości przesyłki - na nalepce należy umieścić specyfikację ilości i rodzaju pudeł. 3. Dopuszcza się w niewielkim zakresie, w czasie realizacji zamówienia możliwość stosowania zamienników towarowych, spełniających te same funkcje użytkowe, bez podnoszenia ceny określonej w ofercie - po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne eksploatacyjne i użytkowe przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na towary równoważne z opisanymi, przy czym po stronie Wykonawcy leży wykazanie, że zaproponowane w ofercie towary posiadają cechy i parametry techniczne (w tym pojemność pudeł, sztywność tektury, jakość wykonania i łatwość składania) równoważne (nie gorsze) od opisanych - w tym celu Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą próbek oferowanych pudeł równoważnych oraz specyfikacji parametrów oferowanych wyrobów w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagane przez Zamawiającego parametry opisano w pkt. B.7 SIWZ. B. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia stanowią: 1. Pudła zbiorcze archiwizacyjne wykonane z tektury warstwowej gwarantującej sztywność wystarczającą do układania w stosy, składane, otwierane z góry o wymiarach 563 x 370 x 260 mm (dł. x szer. x wys.),uchwyty na bocznych ściankach do przenoszenia, (pudło typu ESSELTE lub równoważne pod względem sztywności i jakości wykonania) - razem 6318 szt. 2. Pudła OKE - wykonane z tektury warstwowej gwarantującej sztywność wystarczającą do układania w stosy, o wymiarach 458 x 350 x 170 mm (dł. x szer. x wys.), składane, z pokrywką o wysokości 45 mm o sztywności pudła porównywalnej z pudłami archiwizacyjnymi ESSELTE, przeznaczone na karty egzaminacyjne A-4 układane w 2 rzędach obok siebie - razem 2311 szt. 3. Pojemniki archiwizacyjne typu BOXY o wymiarach 100 x 245 x 345 mm wykonane z tektury warstwowej, składane, do przechowywania dokumentów A4, grzbiet 100 mm z otworem na palec (pojemniki typu ESSELTE, VauPe lub równoważne pod względem wymiarów, sztywności i jakości wykonania) - razem 11496 szt. 4. Pudła powinny być dostarczane w stanie rozłożonym, pakowane w sposób zabezpieczający pakiety wysyłkowe pudeł przed uszkodzeniem, w indywidualnych zestawach odpowiednich dla każdego egzaminu i miejsca wysyłki zgodnie z załącznikami do SIWZ nr 6 i 7 oraz zaopatrzone w nalepki adresowe jak to opisano wyżej w pkt. III. A2 (zaleca się wiązanie przesyłki sznurkiem a wyklucza klejenie taśmami, które niszczą ścianki pudeł). 5. Wszelkie koszty związane z dostawą w tym koszty konfekcjonowania, pakowania, opisywania i adresowania oraz transportu we wskazane miejsca, zgodnie z harmonogramem dostaw, ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie określonej w Formularzu cenowym oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie dostaw dotyczących ilości i rodzaju zamówionych pudeł oraz miejsc i terminów dostawy - bezpośrednio przed realizacją wysyłki. 7. W przypadku zaoferowania pudeł równoważnych, Zamawiający wymaga aby produkt posiadał parametry nie gorsze od opisanych w tabeli, jak niżej: PARAMETR J.M. WARTOŚĆ Gramatura tektury g/m2 411(+ - 5%) Odporność na działanie kolumnowe pionowe ECT N/m 4380 (+ - 8%) Przepuklenie kPa 585 (+ - 8%) Odporność pudła na ściskanie BCT N 1775 (+ - 8%).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.71.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane wg wykazu zamieszczonego w SIWZ w tym również: 1. Wypełniony Formularz ofertowy zawierający wymaganą do ważności oferty treść wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 2 - Formularzem cenowym, który należy poprawnie wyliczyć. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem) - jeżeli jest wymagane. 3. Próbki pudeł w przypadku zaoferowania równoważnych do wskazanych w zał. nr 2 oznaczone danymi Wykonawcy i oznaczeniem handlowym wraz ze specyfikacją parametrów wyrobu, ale wyłącznie w przypadku zaoferowania towarów równoważnych z opisanymi w SIWZ. Dostarczone próbki nie podlegają zwrotowi

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) zmian harmonogramu dostaw, co do terminu dostaw, liczby i rodzaju pudeł, b) sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę - pod warunkiem dokonania stosownych uzgodnień między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 14:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków pok. 01.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe, co do pkt. II.2) - termin wykonania:Wymagany termin wykonania zamówienia w zakresie obejmującym realizację dostaw do POP i OKO, określono w załączniku nr 2 do SIWZ i harmonogramach dostaw (załączniki 6 i 7 do SIWZ). Termin dostaw należy rozumieć jako dzień dostarczenia pakietów z rozłożonymi i posortowanymi pudłami do miejsca przeznaczenia przed godziną 15:00. EGZAMIN TERMIN DOSTAWY LICZBA MIEJSC DOSTAWY Sprawdzian, Egzamin gimnazjalny 27.03.2013 67 POP Egzamin maturalny i zawodowy 29.04.2013 62 POP Sprawdzian 05.04.2013 21 OKO Egzamin gimnazjalny 22.04.2013 51 OKO Matura 13.05.2013 78 OKO Matura 20.05.2013 54 OKO Dostawy do siedziby OKE w Krakowie realizowane powinny być sukcesywnie - niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania (realizacja dostawy wymagana jest przed upływem 15 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie