Kraków: Druk i konfekcjonowanie zestawów egzaminacyjnych 2012
Numer ogłoszenia: 76016 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie , Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 32 101,102, faks 12 68 32 100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez MEN, utworzona na podstawie Ustawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i konfekcjonowanie zestawów egzaminacyjnych 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I. A. Przedmiotem zamówienia jest: a) Przygotowanie do druku i druk około 84272 różnych zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego w kilku rodzajach arkuszy egzaminacyjnych (oznaczonych jako A1, A4. A6 i A9), dla maksimum 6 języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, rozszerzonym i bez określenia poziomu, pakowanie ich w pakiety (ok. 4140 kpl.) określone w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) i konfekcjonowanie do pakietów zbiorczych zgodnie z indywidualnymi zamówieniami z ok. 1620 szkół i rezerwą 2 pakietów arkusza A1 z każdego języka i poziomu przeznaczoną dla OKE w Krakowie. Łączna ilość zamówienia oszacowana jak wyżej ustalona będzie ostatecznie na podstawie przesłanej do Wykonawcy bazy danych w postaci zapisu elektronicznego zawierającego dane adresowe Punktów Odbioru Prac i szkół oraz liczbę zamówionych przez szkołę zestawów w pakietach odpowiednich dla danego języka, poziomu lub bez określenia poziomu. Bazę danych Zamawiający udostępni Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie po podpisaniu umowy. Dodatkowo poza pakietami, których liczba wynika z przesłanej bazy, należy wydrukować rezerwowe pakiety przeznaczone dla OKE w Krakowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości i rodzaju zamówionych zestawów w tym rezygnacji z wykonania części zakresu zamówienia - przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zestaw egzaminacyjny poziomu podstawowego i rozszerzonego (od 6,10,20 różnych zestawów w pakietach dla egzaminu z danego języka obcego) składa się z trzech oddzielnych kart papieru formatu A-4 o gramaturze 80 g-m2, zadrukowanych obustronnie, z czego jedna karta przeznaczona jest dla zdającego, a dwie pozostałe dla członków komisji egzaminacyjnej. Karta dla zdającego drukowana będzie w pełnej kolorystyce na stronie zawierającej barwną ilustrację, druga strona ma nadruk czarny (4+1 lub 1+4). Dwie karty dla członków komisji egzaminacyjnej o tej samej treści, lecz innej niż karta dla zdającego, posiadać będą obustronny nadruk czarny (1+1). Zestaw egzaminacyjny bez określania poziomu (od 6,10,20,30,40 i 50 różnych zestawów w pakietach dla egzaminu z danego języka obcego) składa się z jednej karty papieru formatu A-4 o gramaturze 80 g-m2, zadrukowanej obustronnie, przeznaczonej dla zdającego i dwóch kart formatu A3 o gramaturze 80 g-m2 dla członków komisji egzaminacyjnej. Karta dla zdającego drukowana będzie w pełnej kolorystyce na obu stronach (4+4). Dwa egzemplarze karty A3 dla członków komisji egzaminacyjnej posiadać będą obustronny nadruk czarny (1+1+1+0) i będą złożone do formatu A4. Orientacyjną liczbę pakietów z zestawami pytań egzaminacyjnych dla poszczególnych rodzajów arkuszy, języków i poziomów zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. Rzeczywista liczba pakietów właściwa dla poszczególnych szkół wynikać będzie z dostarczonej przez Zamawiającego bazy danych, zaktualizowanej na podstawie zamówień składanych przez szkoły oraz decyzji Zamawiającego, co do ostatecznego zakresu realizacji zamówienia. b) Konfekcjonowanie wydrukowanych zestawów (kompletowanie, sortowanie, pakowanie i adresowanie). Każdy zestaw egzaminacyjny (1 karta dla zdającego i 2 karty dla egzaminatorów) pakowany będzie w oddzielną kopertę, na której należy umieścić widoczną informację, jakiego dotyczy języka (maksimum 6 możliwości dla szkoły np. ANGIELSKI), arkusza (wg rodzaju wymagań np. A1, A4, A6 lub A9) i poziomu (PODSTAWOWY, ROZSZERZONY lub BEZ OKREŚLENIA POZIOMU). Przykład oznakowania koperty z zestawem pytań do części ustnej egzaminu maturalnego: MATURA USTNA 2012 JĘZYK : ANGIELSKI ARKUSZ: A1 POZIOM EGZAMINU: BEZ OKREŚL. POZIOMU Koperty z zestawami pakowane będą z kolei w pakiety, które zawierać będą po 50 lub 40 lub 30 lub 20 lub 10 lub 6 zestawów o różnej treści (łącznie ok. 4140 pakietów). Pakiety muszą być zafoliowane w sposób zabezpieczający ich nienaruszalność (opakowanie musi chronić przed zamoknięciem, uszkodzeniem i nieuprawnionym otwarciem, tak by uniemożliwić bezśladowe ponowne zamknięcie). Pakiety dla szkoły należy pogrupować w pakiety zbiorcze, których zawartość odpowiada zamówieniu każdej ze szkół (na podstawie bazy danych OKE), i zapakować je w -bezpieczne-koperty uniemożliwiające bezśladowe ponowne zamknięcie zbiorczego pakietu, a następnie w paczki (o masie nie większej niż 30 kg), adresowane do Punktów Odbioru Prac położonych na terenie 3 województw. (W przypadku gdy pojemność bezpiecznej koperty jest niewystarczająca do spakowania zestawów przeznaczonych dla jednej szkoły, należy użyć kolejnych -bezpiecznych- kopert scalając je razem (np. przez oklejenie taśmą) w sposób uniemożliwiający przypadkowy podział.) Każdy z kolejnych pakietów zbiorczych umieszczony w -bezpiecznych- kopertach należy zaadresować podając adres Punktu Odbioru Prac (w liczbie 61 ośrodków) oraz adres szkoły (około 1620 szkół), zgodnie z bazą danych przekazaną Wykonawcy przez OKE w Krakowie. Na pakietach zbiorczych należy umieścić specyfikację ich zawartości (język, poziom, ilość zestawów). Pakiet zbiorczy dla szkoły może zawierać do maksimum 18 pakietów (6 języków na dwóch poziomach i 6 języków bez określenia poziomu), z różną ilością zestawów (od 6 lub 10... do 50 zestawów). Przykład oznakowania pakietu umieszczony na bezpiecznej kopercie - specyfikacja zawartości pakietu zbiorczego dla szkoły z zestawami pytań do części ustnej egzaminu maturalnego: opisano w SIWZ Na paczkach przeznaczonych dla POP-u oprócz danych adresowych należy umieścić adnotację o treści -POUFNE MATERIAŁY EGZAMINACYJNE OKE W KRAKOWIE - PRZEKAZAĆ PO OKAZANIU UPOWAŻNIENIA- oraz wyraźną informację o liczbie paczek przeznaczonych dla jednego POP-u (np. 1 z 2, 2 z 2), w przypadku, gdy będzie ich więcej niż jedna dla ośrodka. Na każdą z paczek należy przykleić wypełniony list przewozowy firmy kurierskiej wskazanej przez Zamawiającego. Dostawa przesyłek z wykonanymi zestawami do POP-ów następuje na koszt Zamawiającego. W liczbie pakietów 6 zestawowych zawierających arkusze A1 uwzględniono po 2 rezerwowe pakiety z każdego języka i poziomu, które będą dostarczone w jednej przesyłce do siedziby OKE w Krakowie. Wszelkie koszty związane zakupem kopert (w tym kopert -bezpiecznych-), pakowaniem i adresowaniem ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie pakietu dla określonej liczby zestawów. Należy również uwzględnić koszty związane z odbiorem materiałów do druku i akceptacją próbnych wydruków w siedzibie Zamawiającego. Ceny pakietów należy wpisać w Formularzu cenowym oferty (załącznik nr 2). B. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania materiałów egzaminacyjnych. Zamawiający wymaga, by na każdym etapie wykonywania zamówienia materiały egzaminacyjne były zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. W związku z tym OKE w Krakowie zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich procedur i etapów realizacji zamówienia przez upoważnione osoby. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest złożyć, do podpisania umowy, stosowne oświadczenia i opisy w tym w szczególności: a) o posiadanych zasobach ludzkich zaangażowanych do pracy nad zamówieniem - imienna lista pracowników z oświadczeniami potwierdzonymi podpisem, że oni sami, ani ich bliscy nie przystępują do egzaminów maturalnych w sesji, której dotyczy zamówienie, b) o posiadanych ustalonych procedurach pracy zapewniających niejawność, c) opis awaryjnej procedury dodruku i konfekcjonowania brakujących materiałów egzaminacyjnych, zawierający informacje organizacyjno-techniczne o sposobie postępowania w przypadku zaistnienia takiej konieczności, z podaniem danych osobowych i telefonów pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za organizację i realizację dodruku. 3. Materiały do druku w postaci płytek z zapisem elektronicznym plików będą przekazywane w siedzibie Zamawiającego do rąk własnych upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który został wykazany w liście osób zaangażowanych do pracy przy realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest odbierać w podany wyżej sposób materiały do wykonania zamówienia, ze względu na konieczność ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca potwierdzi pisemnie odbiór materiałów, z których drukowane będą zestawy egzaminacyjne, i sprawdzi czy są właściwie przygotowane. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wstępnego wydruku zestawów egzaminacyjnych i uzyskania na tak sporządzonych wydrukach akceptacji egzaminatorów OKE w Krakowie - przy czym ich dostarczenie do akceptacji w siedzibie OKE w Krakowie wykonać musi osobiście upoważniony pracownik Wykonawcy wykazany w liście osób zaangażowanych do pracy przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wszelkie otrzymane do wykonania zamówienia materiały, natychmiast po stwierdzeniu, że dalsze ich przechowywanie nie będzie konieczne do realizacji zamówienia. 4. Materiały egzaminacyjne spakowane w paczkach Wykonawca przekaże pracownikom firmy kurierskiej, po sprawdzeniu upoważnienia do odbioru przesyłek udzielonego im przez OKE w Krakowie w czasie wystarczającym do dotrzymania terminu wykonania zamówienia jak w pkt. VII poniżej. Pozostałe po konfekcjonowaniu, według przedstawionego powyżej opisu, nieodebrane przez firmę kurierską wydrukowane materiały, spakowane w pakiety ze specyfikacją zawartości, Wykonawca dostarczy do biura OKE w Krakowie lub prześle wg wskazań Zamawiającego. 5. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, po uprzedniej decyzji Zamawiającego, Wykonawca przechowa wydrukowane, spakowane i zaadresowane pakiety zestawów egzaminacyjnych, zabezpieczając je przed nieuprawnionym ujawnieniem, do czasu ich odebrania przez firmę kurierską. 6. Zamówienie obejmuje również (w przypadku zaistnienia takiej konieczności w I dekadzie sierpnia 2012 r.) dodruk zestawów egzaminacyjnych do poprawkowego egzaminu ustnego z języków obcych, w terminie do 7 dni od uzyskania zapotrzebowania od Zamawiającego. 7. Za niewłaściwe wykonanie zamówienia przewiduje się kary umowne na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Część II Przedmiotem zamówienia w części II jest wykonanie i dostawa podkładów (poddruków) do druku suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w nakładzie 100 000 szt. Podkład do suplementu ma postać białej karty papieru kserograficznego A4 o gramaturze 80g/m2, format z jednostronnym nadrukiem (4+0) logo Europass oraz flagi z widniejącym pod nią napisem Rzeczpospolita Polska - według wzorca dostarczonego przez Europass (przykład poddruku w załączniku nr 10 do SIWZ). Właściwy wzór do wykonania podkładu zostanie przesłany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Podkłady mogą być wykonywane dopiero po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego jakości próbnego wydruku dostarczonego do siedziby Zamawiającego. (Sprawdzone będzie właściwe usytuowanie nadruku na arkuszu, nasycenie barw i jakość papieru.) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w pudłach, zabezpieczających wykonane arkusze przed zamoknięciem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, o sztywności i wytrzymałości umożliwiającej ich składowanie jedne na drugich. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości i rodzaju zamówionych podkładów w tym rezygnacji z wykonania części zakresu zamówienia - przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Część III Przedmiotem zamówienia w części III jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego kart weryfikacji w nakładzie jak niżej: 1. Karta weryfikacji SP (sprawdzian) - nakład 2500 szt. Karta weryfikacji SP ma postać karty papieru A4 koloru seledynowego (pistacjowego) z nadrukiem 2+0 (czarno-czerwony). Termin wykonania: 5 kwiecień 2012 r. do godz. 15:00 - dostawa do siedziby OKE w Krakowie. Zamówienie należy wykonać niezwłocznie, z dnia na dzień, po dostarczeniu wzoru. 2. Karta weryfikacji GH (egzamin gimnazjalny) - nakład 3500 szt. Karta weryfikacji GH ma postać karty papieru A4 koloru seledynowego (pistacjowego) z nadrukiem 2+1 (pierwsza strona czarno-czerwony, druga czarny). Termin wykonania: 27 kwiecień 2012 r. do godz. 12:00 - dostawa do siedziby OKE w Krakowie. Zamówienie należy wykonać niezwłocznie, z dnia na dzień, po dostarczeniu wzoru. Uwaga: - Czerwona farba do drukowania- powinna być niewidoczna dla skanera. - Terminy wykonania kart weryfikacji prac sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego wynikają z procedur organizacji i oceniania prac egzaminacyjnych.) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w pudłach, zabezpieczających wykonane karty przed zamoknięciem, zabrudzeniem i uszkodzeniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz ofertowy zawierający wymaganą do ważności oferty treść wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Formularzem cenowym, który należy poprawnie wyliczyć. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) - jeżeli są wymagane dla ważności oferty, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 3.Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach innych podmiotów. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przedkłada do podpisania umowy Oświadczenie wykonawcy o posiadanych zasobach ludzkich, wg wzoru z załącznika 7 do SIWZ, oraz Oświadczenie o posiadanych ustalonych procedurach zapewniających niejawność wraz z opisem tych procedur wg wzoru z załącznika nr 8 do SIWZ, oraz dodatkowo opis procedury awaryjnego dodruku w przypadku zaistnienia takiej konieczności- patrz pkt. III B.2 opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ. 5. Uwaga: Oświadczenie Wykonawcy określone w punkcie III.4.1 ogłoszenia jw. dot. warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie opisanym w SIWZ wg załącznika nr 6 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) zmian harmonogramu dostaw, co do terminu dostaw, liczby i rodzaju zestawów, b) sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, - pod warunkiem dokonania stosownych uzgodnień między stronami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacja dodatkowa do pkt. II.2 ogłoszenia - Terminy wykonania zamówienia dla przedmiotów zamówienia opisanych w kolejnych częściach:1. Część I Wymagany termin wykonania zamówienia: 2012-04-17. Termin wykonania zamówienia oznacza termin przekazania pakietów z zestawami firmie kurierskiej, aby umożliwić ich wydawanie w POP-ach w dniu 2012-04-19. Wykonawca dostosuje termin wykonania zamówienia, czyli przekazania przesyłek z zestawami firmie kurierskiej do możliwości ich dostawy przez wskazaną przez Zamawiającego firmę kurierską w określonym wyżej terminie do ich wydawania w POP (należy przewidzieć na dystrybucję przesyłek do POP minimum 2 dni robocze). Termin na wykonanie dodruku zestawów egzaminacyjnych do poprawkowego egzaminu ustnego to 7 dni od uzyskania zapotrzebowania od Zamawiającego. 2. Część II Termin wykonania zamówienia (dostarczenia poddruków do siedziby OKE w Krakowie): do końca lipca 2012 r. 3. Cześć III Wymagany termin wykonania zamówienia - niezwłocznie po uzyskaniu wzoru do drukowania. Karta weryfikacji SP- 5 kwiecień 2012 r. do godz. 15:00 Karta weryfikacji GH-27 kwiecień 2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie