Kraków: Świadczenie usług noclegowych w 2013 r
Numer ogłoszenia: 199682 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie , Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 32 101,102, faks 12 68 32 100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez MEN, utworzona na podstawie Ustawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług noclegowych w 2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych podczas sprawdzania prac egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE w Krakowie w roku 2013. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 5863 noclegi dla osób oddelegowanych przez OKE w Krakowie do sprawdzania prac w obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 156 ośrodków egzaminacyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 2a do SIWZ. Załącznik ten, oprócz danych adresowych ośrodków egzaminacyjnych zawiera również szacunkową liczbę noclegów i ich termin, dla każdej części zamówienia odpowiadającej każdemu ośrodkowi egzaminacyjnemu. Na pierwszej stronie załącznika 2a (przeznaczonej do edycji), Wykonawca wskazuje wybraną część zamówienia podlegającą ofercie oraz charakteryzuje obiekty noclegowe dla tej wybranej części. Wypełniony przez siebie fragment (1 strona arkusza) załącznika 2a Wykonawca składa wraz z ofertą. Oferowane mogą być tylko obiekty noclegowe o standardzie spełniającym wymagania określone dla hotelu 1-gwiazdkowego w rozumieniu przepisów § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169). Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia: 1. Pomieszczenia w obiektach noclegowych muszą być dostępne dla pracowników zamawiającego w okresie od dnia 30-06-2013 r. godz. 12:00 do dnia 24-07-2013 r., przy czym, w załączniku nr 2a podano okres realizacji dla każdej ze 156 części zamówienia, oraz szacunkowo określoną liczbę potrzebnych noclegów. Nie ma możliwości, na etapie sporządzania SIWZ dokładnego określenia dziennego wykorzystania miejsc noclegowych w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje, że np. dla pierwszej części zamówienia wymagana może być konieczność zapewnienie noclegów dla ok. 270 osób jednocześnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych w załączniku nr 2 terminów i liczby noclegów. Ostateczne informacje, co do terminu i liczby noclegów Zamawiający będzie przekazywał sukcesywnie na 7 dni przed planowanym terminem noclegu z prawem do zmiany liczby i listy osób nocujących z jednodniowym wyprzedzeniem. 2. Położenie obiektu noclegowego powinno znajdować się w strefie zasięgu sieci publicznych środków komunikacji dostępnych z ośrodków egzaminacyjnych wskazanych w załączniku nr 2a dla poszczególnych części zamówienia (np. os. Szkolne 37 w Krakowie w przypadku 1 części zamówienia) - jedną linią publicznych środków komunikacji, z czasem przejazdu nie przekraczającym 20 minut, lub w odległości umożliwiającej przemieszczanie się między ośrodkami oceniania a obiektami noclegowymi, piechotą w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 3. W przypadku lokalizacji noclegów bez dostępu do sieci publicznych środków komunikacji typu tramwaj - autobus lub umiejscowionych w odległości, która uniemożliwia uzyskanie czasu przejazdu publicznymi środkami komunikacji w czasie poniżej 20 minut, lub piechotą w czasie nie dłuższym niż 30 minut, Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach realizacji zamówienia i na swój koszt, do zorganizowania transportu uczestników między ośrodkiem oceniania lub punktem zbiorczym uzgodnionym z Zamawiającym, a miejscem noclegu. 4. Miejsce proponowanego noclegu należy opisać na pierwszej stronie załącznika 2a, przeznaczonej do edycji. Wykonawca wskazuje wybraną część zamówienia podlegającą ofercie oraz charakteryzuje obiekty noclegowe dla tej wybranej części. Wypełniony przez siebie fragment (1 strona arkusza) załącznika 2a Wykonawca składa wraz z ofertą. 5. Jeśli w czasie realizacji zamówienia, z przyczyn niezależnych od siebie, Wykonawca nie będzie mógł zagwarantować noclegów w zaproponowanej w ofercie lokalizacji, zobowiązany będzie niezwłocznie poinformować faksem lub emailem Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz przedstawić propozycję noclegów w miejscu o porównywalnym standardzie i spełniające opisane w SIWZ wymagania. Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niezaakceptowania propozycji Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wskazania obiektów noclegowych, w których Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie bez zmiany ceny ustalonej w ofercie. 6. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca udostępni osobom skierowanym przez Zamawiającego dwu-osobowe, trzy-osobowe lub maksymalnie cztero-osobowe pokoje sypialne z łazienką. Na indywidualne życzenie osoby korzystającej z noclegu Wykonawca udostępnia pokój jedno-osobowy za dopłatą określoną w załączniku nr 2 do SIWZ złożonym z ofertą, którą uiszcza sam zainteresowany. Alternatywnie Wykonawca umożliwi nocleg jednej osoby w pokoju dwuosobowym, przy czym połowę ustalonej w ofercie ceny za pokój dwu-osobowy płaci ta osoba ze środków własnych. 7. Wyklucza się zakwaterowanie egzaminatorów Zamawiającego z osobami postronnymi. 8. Temperatura w pomieszczeniach noclegowych powinna być utrzymywana między 20 a 24 st. C, z możliwością miejscowej regulacji. 9. Osoby korzystające z noclegu powinny mieć dostęp do swoich pokoi, ciepłej wody, oraz pryszniców przez 24 godziny na dobę. 10. Wykonawca zagwarantuje możliwość przygotowania posiłków w pokojach lub najbliższym otoczeniu obiektu noclegowego przez korzystających z noclegów. 11. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca uruchomi obsługę recepcyjną noclegów na czas zakwaterowania, zapewniając równocześnie dostępność osoby odpowiedzialnej za usługę przez cały okres realizacji zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 156.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz ofertowy zawierający wymaganą do ważności oferty treść wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Formularzem cenowym, który należy poprawnie wyliczyć oraz wypełnioną stronę załącznika 2a do SIWZ z opisem oferowanego obiektu noclegowego dla wybranej części zamówienia. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) - jeżeli są wymagane dla ważności oferty, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 3. 5. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wskazuje potencjał techniczny i osoby, którymi będzie dysponował

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany liczby noclegów, terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego, przy zachowaniu ceny za 1 nocleg określonej w Formularzu cenowym z oferty Wykonawcy, c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, - pod warunkiem dokonania stosownych uzgodnień między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie