Co dalej po złożeniu dokumentów czyli tryb załatwiania sprawy?

 

1.3_1Każdy zainteresowany pełnieniem funkcji egzaminatora musi ukończyć szkolenie zorganizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w ramach podległego jej obszaru czyli województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego systematycznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wszystkich poziomów egzaminów.

Przy kwalifikowaniu na szkolenia OKE w Krakowie bierze pod uwagę kwalifikacje nauczycieli, potrzeby OKE w zakresie oceniania, kursy z pomiaru dydaktycznego, dodatkowe kwalifikacje merytoryczne oraz kolejność zgłoszeń.

Tryb postępowania:

Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów są powoływani, w zależności od potrzeb, przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do pracy przy sprawdzaniu arkuszy tryb2egzaminacyjnych (sprawdzania i oceniania zadań otwartych). Jest to praca na umowę zlecenie w miesiącach, w których są przeprowadzane sprawdzian oraz egzaminy.

Egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub egzaminu maturalnego może sprawdzać i oceniać prace egzaminacyjne z przedmiotów objętych egzaminem eksternistycznym odpowiednio z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego może sprawdzać i oceniać prace egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w części dotyczącej zadań egzaminacyjnych z danego języka obcego nowożytnego. http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2011030915264168