Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Co dalej po złożeniu dokumentów czyli tryb załatwiania sprawy?

 

1.3_1Każdy zainteresowany pełnieniem funkcji egzaminatora musi ukończyć szkolenie zorganizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w ramach podległego jej obszaru czyli województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego systematycznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wszystkich poziomów egzaminów.

Przy kwalifikowaniu na szkolenia OKE w Krakowie bierze pod uwagę kwalifikacje nauczycieli, potrzeby OKE w zakresie oceniania, kursy z pomiaru dydaktycznego, dodatkowe kwalifikacje merytoryczne oraz kolejność zgłoszeń.

Tryb postępowania:

 • Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją przez kandydata.
   
 • Rozpatrzenie wniosku.

  W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonej dokumentacji kandydat na egzaminatora zostaje poproszony o uzupełnienie dokumentacji. Niekompletne dokumenty nie są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu na szkolenia.
   
 • Kandydat, który spełnia ustawowe wymagania i został zakwalifikowany, OKE powiadamia o terminie i miejscu szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów listownie. Zawiadomienie przesyłane jest na adres do korespondencji podany w Formularzu.

  Kandydat na egzaminatora zobowiązany jest do obecności na wszystkich zajęciach, aktywnego udziału w szkoleniu, wykonania i zaliczenia zadań praktycznych, zdania egzaminu ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów.
   
 • Osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu, i egzaminów zostają wpisane do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.
   
 • Osoba, która nie zaliczyła szkolenia z wynikiem pozytywnym jest powiadamiana o tym fakcie telefonicznie przez prowadzących szkolenie oraz listownie przez Pracownię Szkoleń i Organizacji (pisemnie do 14 dni od zakończenia szkolenia). W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, kandydat na egzaminatora może przystąpić do egzaminu ponownie tylko jeden raz. W przypadku ponownego niezdania egzaminu kandydat na egzaminatora musi powtórzyć szkolenie w całości.
   
 • Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9c ust. 3 lub 4 ustawy, oraz ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zakończonego egzaminem, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 ustawy.

  Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (wciągu miesiąca od zdania dokumentacji szkolenia przez prowadzących do Pracowni Szkoleń).

  Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji egzaminatorów, odmowy wpisu oraz skreślenia z ewidencji jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
   
 • Przesłanie egzaminatorowi decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów następuje w trybie KPA. Decyzja przesyłana jest na adres do korespondencji podany w Formularzu.

Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów są powoływani, w zależności od potrzeb, przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do pracy przy sprawdzaniu arkuszy tryb2egzaminacyjnych (sprawdzania i oceniania zadań otwartych). Jest to praca na umowę zlecenie w miesiącach, w których są przeprowadzane sprawdzian oraz egzaminy.

Egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub egzaminu maturalnego może sprawdzać i oceniać prace egzaminacyjne z przedmiotów objętych egzaminem eksternistycznym odpowiednio z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego może sprawdzać i oceniać prace egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w części dotyczącej zadań egzaminacyjnych z danego języka obcego nowożytnego. 

 • Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 10-09-2012 godz. 15:43  
 • Odsłon: 25,803 Wersja do Wydruku