Ponowne przystąpienie do egzaminu

Zdający,

ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu (informacje dotyczące zgłoszeń do egzaminu).

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację można złożyć po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia:

zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160309140038389