Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Ponowne przystąpienie do egzaminu PP 2012

Formuła 2012

Absolwent,

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania z tym że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifiakcje w zawodzie i wnosi za ten egzamin opłatę.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach (informacje dotyczące zgłoszeń do egzaminu).

Po upływie 5 lat, licząc od dnia:

przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

  • Wersja do Wydruku