Wydawanie zaświadczeń na wniosek organu prowadzącego 2012

Formuła 2012

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ może złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów szkoły dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub przez słuchaczy KKZ świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Niepubliczne szkoły policealne

Placówki prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe

UWAGA! Wnioski składane przez inne podmioty niż organ prowadzący nie będą rozpatrywane.http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20180821092151973