Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018-2019

Aktualności

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Konto będzie podane na stronie OKE w Krakowie 1 stycznia 2019 r.

Absolwenci, którzy należą do terenu innych okręgowych komisji wnoszą opłatę na konto swoich komisji egzaminacyjnych.

Opłata za egzamin maturalny w danym roku jest jednorazowa (nie należy płacić za egzamin w terminie dodatkowym oraz poprawkowym).

Opłata stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną) od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. Kopie dokumentu należy również przedłożyć w szkole.

W terminie od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.

"Kalkulator" opłat za egzamin maturalny: Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny

Filmy związanie z opłatami za maturę :