Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Oferty pracy


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:


 

Specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych

 

Miejsce pracy: OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków

 

Opis stanowiska:

 • koordynowanie pracy zespołów opracowujących propozycje zadań egzaminacyjnych,
 • prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji związanej z procesem koordynowania pracy zespołów autorskich.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office.

Wskazane:

 • doświadczenie w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych,
 • doświadczenie w zakresie konstruowania propozycji zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego,
 • ukończona forma doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego,
 • posiadany stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie (w perspektywie etat)
 • Przyjazną atmosferę w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub listownie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kadry – oferta pracy
os. Szkolne 37, 31-976 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: praca@oke.krakow.pl.

w terminie do 10 września 2021 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji". Oferty, które nie będą zawierały tej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
  w Krakowie, adres: os. Szkolne 37 31-978 Kraków, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397, telefon: 12 68 32 101, e-mail:oke@oke.krakow.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OKE można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oke.krakow.pl
 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Pozyskane od Pana/Pani dane będą usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. Dane osobowe nie będą profilowane i w zakresie podejmowania decyzji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanego rozporządzenia informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

 • Wersja do Wydruku