Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

Komunikaty i aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie prowadzi ciągły nabór kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Informacje kto może zostać egzaminatorem, jakie wymagania musi spełnić oraz jakie dokumenty złożyć do OKE Kraków można znaleźć poniżej. Grupy szkoleniowe tworzone są w miarę napływających do nas zgłoszeń oraz potrzeb komisji wynikających ze złożonych deklaracji zdających egzamin w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

Od 1 stycznia 2024 r. należy zgłaszać się na szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminów ogólnokształcących wypełniając wniosek i formularz dla kandydata na egzaminatora w wersji elektronicznej, a następnie przesłać komplet dokumentów w wersji papierowej (wniosek o przyjęcie na szkolenie i formularz dla kandydata na egzaminatora wygenerowane z sytemu EGZAMINATOR, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych).

 • Elektroniczny wniosek i formularz kandydata na egzaminatora – egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego do Formuły 2023.

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje obowiązkowe szkolenia egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/egzaminu zawodowego.

   

  Informacje ogólne

  • Kto może być egzaminatorem?
  • Gdzie i jakie dokumenty składać?
  • Poświadczenie dokumentów za zgodnośc z oryginałem
   Art. 76a. KPA
   § 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
  • Uwagi dotyczące wymogów wobec składanych dokumentów
  • Co dalej po złożeniu dokumentów czyli tryb załatwiania sprawy
  • Wpis do ewidencji egzaminatorów
  • W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4—7, egzaminator niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą ze względu na jego miejsce zamieszkania komisji okręgowej:
   1) imię (imiona) i nazwisko egzaminatora;
   4) adres zamieszkania;
   5) adres do korespondencji;
   6) numer telefonu;
   7) adres poczty elektronicznej;
  • Skreślenia z listy egzaminatorów
  • Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:
   • na wniosek egzaminatora;
   • w przypadku:
    1. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
    2. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
    3. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania  i oceniania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3,
   • w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3 (nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie)
   • w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
  • Co zrobić gdy zmienimy miejsce zamieszkania?

  O szkoleniach

  Druki i formularze

  Szkolenia kandydatów na egzaminatorów - egzaminy ogólnokształcące

  Szkolenia kandydatów na egzaminatorów - egzaminy zawodowe

  Szkolenia egzaminatorów - egzaminy ogólnokształcące

  Aktualizacja danych

  Skreślenia z ewidencji egzamianatorów

  Akty prawne

  Słowniczek

  • Słowniczek podstawowych terminów związanych z kandydatami na egzaminatorów i egzaminatorami
  • Słowniczek podstawowych terminów związanych z ocenianiem zewnętrznym

   

  • Wersja do Wydruku