Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przekazywanie danych do egzaminu ósmoklasisty

Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

  1. Dane zdających egzamin ósmoklasisty należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem https://sioeo.ksdo.gov.pl.
  2. Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
  3. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO.
  4. Dane należy wprowadzać według kroków opisanych w Schemacie przekazania danych w SIOEO.
  5. Dane osobowe zdających najlepiej wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu.
  6. Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie od 5 do 30 listopada.

Więcej informacji

  1. Schemat przekazania danych zdających do SIOEO
  2. Schemat przekazania danych o podmiocie do SIOEO
  3. Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO
  4. Prezentacja systemu SIOEO