Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W dziale: Informatory, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały opublikowane aneksy do informatorów – omówienie wymagań egzaminacyjnych.

W dziale: Organizacja, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały umieszczone zaktualizowane biuletyny CKE: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku oraz załączniki do tego biuletynu.

W zakładce Egzamin ósmoklasisty, w dziale: O egzaminie zostały opublikowane: Arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych.

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia MEN załącznikach: zał. 1. oraz zał. 2.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Prezentacja CKE – szczegóły dotyczące zmian.