Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Informację o złożeniu oświadczenia absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje w systemie SIOEO do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2021 r.

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych.