Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje dla zdających w sprawie egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Informujemy, że w 2022 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić zdający, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz

  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2022 r., należy nie później niż do 12 lipca 2022 r. złożyć dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7).


 

*Warunek w p. 2 nie dotyczy absolwentów 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz absolwentów branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, jeżeli:

  • spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

  • nie deklarowali przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym lub zrezygnowali z przystąpienia do tego egzaminu do 20 kwietnia 2022 r. (wypełniając załącznik 5b).