Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja w sprawie możliwości przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego przez uczniów – obywateli Ukrainy

Informujemy, że ukazało się  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, o następującej treści:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, 795, 1047 i 1711) w § 2a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.