Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez OKE.


OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

  • Egzamin, jakiego dotyczy opłata: Egzamin maturalny
  • Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  • Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: matematyka podstawowa, język polski rozszerzony

Brak nazwiska i nr PESEL zdającego w tytule wpłaty może spowodować, że nie zostanie ona zarejestrowana.
Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole.
OKE nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.

W przypadku wątpliwości czy należy wnieść opłatę, absolwenci mogą upewnić się:
1. Sprawdzając opłatę w ZIU (wejście do ZIU za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub przez Profil Zaufany),
2. Kontaktując się z dyrektorem szkoły.
3. Oglądając filmy o opłatach za egzamin maturalny: część 1., część 2. , część 3.
W przypadku problemów należy skontaktować się ze wsparciem technicznym 12 68 32 179.