Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Terminy ważności opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Egzaminy w 2006 roku i latach następnych

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że :

1) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

2) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

Opinię, o której mowa powyżej, rodzice/prawni opiekunowie ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

  • Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 25-08-2008 godz. 10:03  
  • Odsłon: 19,242 Wersja do Wydruku