powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  środa, 25-04-2018 godz. 20:39  

Dostosowanie egzaminów do potrzeb ucznia - Egzamin gimnazjalny


 

  Podstawy prawne

  Zgodnie z §37 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (...) w szkołach publicznych uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ustawy.

  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

              Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

  Ważność opinii

              W przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej, do 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.

  Procedura

  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców/opiekunów prawnych ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu nie później niż do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się sprawdzian.

  Opinię z PPP rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

  Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy):

  - ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

  -    posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

  - chorych i niesprawnych czasowo;

  odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (tj. dyrektor szkoły).

  Dostosowanie warunków

  1.   Zróżnicowane w formie zestawy egzaminacyjne dla zdających stosownie do ich potrzeb (np. arkusze: A4, A5, A6, A7, A8).

   
  Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim (praca z arkuszem dostosowanym, o symbolu A8)

  1. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodznie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

  2. Możliwość pomocy nauczyciela wspomagającego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osoba sala).

   
  Uczniowie niewidomi (praca z arkuszem dostosowanym, o symbolu - A6)

  1. Uczeń ma prawo do dodatkowego wyposażenia zgodnie z zaleceniami poradni i potrzebami zdających np.: maszyny do pisania Braille’a lub specjalnie dostosowane komputery lub/i kubarytmy oraz folie z przyborami do rysowania.

  2. Możliwość zapewnienia pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu np. gdy uczeń nie opanował jeszcze pisma Braille'a. Przebieg egzaminu z nauczycielem wspomagającym w pisaniu należy zarejestrować w formie nagrania audio.

  2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

   
  Uczniowie słabo widzący (praca z arkuszem dostosowanym o symbolach: A4 z czcionką 16 pkt. lub A5 z czcionką 24 pkt.)

  1. Uczeń ma prawo do dodatkowego wyposażenia, zgodnie z zaleceniami poradni i potrzebami zdających np.: przybory optyczne, z których uczeń korzysta na co dzień, dodatkowe oświetlenie.

  2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

  3. Możliwość pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu (osobna sala) lub/i pisaniu (osoba sala+nagranie audio)


   Uczniowie słabo słyszący i niesłyszący (praca z arkuszem dostosowanym o symbolu - A7)

  1. Uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który jeden raz przekazuje treść informacji z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego najlepszymi dla ucznia metodami (fonogesty, język migowy)

  2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50%, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).


   Uczniowie niepełnosprawni ruchowo - w tym z dziecięcym porażeniem mózgowym (praca z arkuszem standardowym A1)

  1. Dostosowanie warunków organizacyjnych, w tym przystosowanie stanowiska pracy oraz zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera odłączonego od wewnętrznej i zewnętrznej sieci, z którego usunięto programy korekty językowej

  2. Uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i zapisywaniu odpowiedzi (warunki dostosowania nie powinny odbiegać od tych, do których uczeń został wdrożony w toku edukacji szkolnej) (osobna sala + nagranie audio)

  3. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).


   Uczniowie z przewlekłymi chorobami somatycznymi (praca z arkuszem standardowym, o symbolu A1)

  1. Dostosowanie warunków organizacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza

  2. Możliwość wydłużenia czasu pracy o 50%

   
  Uczniowie z autyzmem (praca z arkuszem standardowym, o symbolu A1)

  1. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

  2. Uczeń może otrzymać wsparcie nauczyciela, który ukierunkowuje jego uwagę na wykonaniu zadań (osobna sala).

   
  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksja, dysortografia, dysgrafia  (dysleksja  rozwojowa). (praca z arkuszem standardowym, o symbolu A1).

 (Instrukcja uzupełniająca do Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007 dotycząca uczniów z dysleksją korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu na mocy decyzji dyrektora CKE w Warszawie z dnia 4 września 2008 r. została anulowana, w związku ze złożoną do Rzecznika Praw Obywatelskich skargą na naruszanie podstawowych praw dziecka oraz rażącą nierówność w traktowaniu osób przystępujących do egzaminu gimnazjalnego wynikającą ze stosowania instrukcji.)

   1. Problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu (dysleksja właściwa): Pisanie egzaminu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję, oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. W trzeciej części egzaminu gimnazjalnego  nauczyciel wspomagający w czytaniu odczytuje wyłącznie informacje z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego oraz polecenia do zadań napisane w jezyku polskim. Uczniom przysługuje również możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego. Czasu przeznaczonego na odczytanie instrukcji i treści arkusza nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

  2. Niski poziom graficzny pisma (dysgrafia): pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma. Jeżeli pismo jest nieczytelne, możliwe jest zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej odłączonego od sieci wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP.

  3. Problemy ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, z uwzględnianiem struktury różnych form wypowiedzi, z prawidłowością graficzną zapisu obliczeń i z zachowaniem orientacji przestrzennej (dysortografia): samodzielnie formułowane przez uczniów wypowiedzi za zdania otwarte są punktowane z zastosowaniem kryteriów dostosowanych do dysfunkcji uczniów. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP (osobna sala).

          Kiedy należy zaznaczyć specyficzne trudności ucznia w programie Hermes lub systemie OBIEG?


  *** W każdym przypadku wydłużenia czasu trwania sprawdzianu/egzaminu, należy zapewnić uczniom odrębną salę. ***

Ostatnia Aktualizacja: czwartek, 06-11-2008 godz. 10:51  |Odsłon: 55,531 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,05 sekund