Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja o OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

powołana została w 1999 roku w celu przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

   

W czasie swej dotychczasowej działalności, poza codziennym wypełnianiem swych statutowych obowiązków, uruchomiła pionierskie w skali kraju serwisy internetowe SIEMA, OBIEG i MOODLE.
Powstały w roku 2002 serwis SIEMASystem Informacji o Egzaminach MAsowych, stał się później inspiracją budowy wielofunkcyjnego systemu OBIEGOBsługa Internetowa EGzaminów, adresowanego do dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratoriów oświaty i organów prowadzących, jak również, do uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych odpowiednich szczebli. W serwisie tym zawarte są zagadnienia związane z danymi o szkole, danymi o uczniach, dokumentacją egzaminacyjną, raportami oraz egzaminami, a po ich przetworzeniu, szczegółowymi informacjami opisującymi wyniki wraz z komentarzem dydaktycznym.

  

W 2003 roku OKE w Krakowie rozpoczęła szkolenia z wykorzystaniem Internetu. Jest to propozycja MOnitorowania na ODLEgłość (MOODLE) – samokształcenia egzaminatorów. Egzaminator zakłada w serwisie MOODLE konto i wybiera kurs, w którym chce uczestniczyć, chcąc przystąpić do oceny arkuszy egzaminacyjnych. Poprzez ten serwis w trakcie oceniania OKE monitoruje pracę egzaminatorów. MOODLE to również oferta dla nauczycieli i współpracowników OKE. W trakcie egzaminów wykorzystując tę platformę, „na gorąco” utrzymujemy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za pracę w Punktach Odbioru Prac (POP) oraz w Ośrodku Koordynacji Oceniania (OKO).

   

W 2005 roku OKE uruchomiła również internetowy system zawierania umów-zleceń UMOWY ze współpracownikami Komisji. Rocznie zawieramy tą drogą kilkadziesiąt tysięcy umów-zleceń.

 

 

  

 

 

W oparciu m. in. o środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkoliliśmy w ramach projektu Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów) 14895 egzaminatorów i zorganizowaliśmy szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów już przeszkolonych, celem podniesienia zdobytych przez nich kwalifikacji i w celu uzyskania porównywalnych wyników oceniania oraz jednolitego stosowania ustalonych w całym kraju kryteriów.

W trosce o jak najlepszą informację o wszelkich poczynaniach Komisji, jej planach i działaniach, której adresatami są dyrektorzy szkół i nauczyciele, organy prowadzące i nadzorujące szkoły, kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy, doradcy metodyczni, pracownicy wyższych uczelni oraz uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie, OKE w  Krakowie na bieżąco aktualizuje swoją stronę internetową: www.oke.krakow.pl, a także wydaje dla ww. zainteresowanych instytucji i osób biuletyny i kalendaria działań – te ostatnie redagowane wspólnie z Kuratoriami Oświaty – a już od roku 2000 poczynając także krążki CD. Dzięki tej różnorodności form przekazu, bieżąca informacja o pracach Komisji dociera do wszystkich typów szkół i wszystkich zainteresowanych.

 

  • Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 14-01-2008 godz. 11:51  
  • Odsłon: 28,005 Wersja do Wydruku