Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Oferty pracy


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:


 

 

Ekspert/specjalista z fizyki i informatyki w WYDZIALE EGZAMINÓW Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (egzaminy maturalne)

Wymiar czasu pracy: 1 etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie , Os.Szkolne 37, 31-978 Kraków

 

Główne zadania:

 1. organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych

 2. przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych z fizyki

 3. koordynacja prac związanych z organizacją i przebiegiem oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminów maturalnych z fizyki i informatyki

 4. analizowanie wyników egzaminów i sporządzanie raportów o osiągnięciach uczniów.

 

Niezbędne wymagania:

 1. studia magisterskie, kierunek fizyka i studia uzupełniające lub kursy z informatyki

 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta)

 3. znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym

 4. znajomość zasad pomiaru dydaktycznego

 5. doświadczenie dydaktyczne w pracy w liceum lub akademickie

 6. biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończony kurs egzaminatorów OKE

 2. studia podyplomowe lub kurs z pomiaru dydaktycznego

 3. doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Termin składania dokumentów: 15 grudnia 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

 1. pocztą na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
  „Oferta pracy: fizyka z informatyką ”)

 2. pocztą elektroniczną na adres:praca@oke.krakow.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy: fizyka z informatyką”)

 

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.

 2. Planowana data zatrudnienia: do uzgodnienia (nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.)

 3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.

 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@oke.krakow.pl

 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeśli w zakresie przesłanych danych osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.

 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar RP, przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.


 

 • Wersja do Wydruku