powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  środa, 21-02-2018 godz. 08:26  

Aktualne oferty pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko:
 
1. Egzaminatora/Eksperta egzaminu maturalnego z biologii 

Wymiar pracy: 1/2 do 1 etatu

Miejsce pracy : OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków

Termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2017 r./styczeń 2018 r.

Główne obowiązki:

 • organizowanie i koordynowanie pracy zespołów egzaminatorów,
 • prowadzenie szkoleń egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów,
 • analizowanie wyników egzaminów z zakresu biologii, a także formułowanie wniosków,
 • przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania egzaminów maturalnych i eksternistycznych z zakresu biologii,
 • przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji pytań, zadań i testów oraz kryteriów ich oceniania do informatorów,

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; stopień awansu zawodowego: (nauczyciel mianowany, dyplomowany),

Wymagania konieczne:

 • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii,
 • co najmniej 3-letni okres pracy w szkole średniej: biologia na poziomie rozszerzonym,
 • znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu biologii,
 • znajomość obowiązującego prawa oświatowego,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej,
 • doświadczenie w tworzeniu testów sprawdzających wiedzę z zakresu biologii,

Wymagania pożądane:

 • 3-letni okres współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną (PZE lub egzaminator)
 • umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności analityczne,
 • prowadzenie kursu na platformie moodle,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie: tworzenia zdań egzaminacyjnych oraz pomiaru dydaktycznego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstw o skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30-12-2017 r. pod adresem:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37; 31-978 Kraków       

z dopiskiem „Oferta pracy-biologia”

Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

2. Koordynatora prac związanych z opracowywaniem propozycji zadań do egzaminu
 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach z obszaru: elektryczno-elektronicznego
 
Miejsce pracy : OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • koordynowanie pracy zespołów autorskich opracowujących propozycje zadań egzaminacyjnych,
 • prowadzenie i weryfikowanie pod względem merytorycznym dokumentacji związanej z procesem koordynowania pracy zespołów autorskich,
 • koordynowanie pracy zespołów egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętności pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office,
 • ogólna znajomość regulacji prawnych obowiązujących w oświacie,
 • niekaralność, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • egzaminator z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • doświadczenie w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych,  
 • posiadany stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • doświadczenie w zakresie konstruowania propozycji zadań egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i/lub egzaminu potwierdzającego w zawodzie,  
 • ukończona forma doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 • kserokopia świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w punkcie 5 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kadry – oferta pracy
os. Szkolne 37, 31-976 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wez@oke.krakow.pl

w terminie do 30.12.2017r. do godz. 15.00.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” Oferty, które nie będą zawierały tej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

 

 

Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 11-12-2017 godz. 14:01  |Odsłon: 59,223 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,04 sekund