powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  wtorek, 24-05-2016 godz. 17:34  

Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

Informacje

 • Wymiana dokumentów

  W przypadku błędu na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach należy wystąpić do OKE z wnioskiem o wymianę dokumentu. Do wniosku należy dołączyć dokument/dokumenty podlegające wymianie oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe (odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, itp.).

 • Wystawianie duplikatów

  Przypominamy Państwu, że duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 poz. 205) – paragraf 22 ust. 1.

  W przypadku utraty oryginału:

  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
  • odpisów świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
  • aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
  • odpisów aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  • świadectwa ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

  w celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:

  1. zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym formularzu; wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane i odesłane zostaną do wnioskodawcy w celu uzupełnienia. Dotyczy to zwłaszcza braku podpisu, braku numeru PESEL oraz braku zaznaczenia czy oryginał dokumentu został zniszczony bądź zgubiony. Nie będą także rozpatrywane wnioski przesyłane elektronicznie lub faksem.

  2. dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku konto bankowe OKE w Krakowie, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym, jakiego dokumentu dotyczy opłata,

  3. dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty,

  4. przesłać wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty pod wskazany we wniosku adres lub złożyć wniosek osobiście w siedzibie OKE w Krakowie - os. Szkolne 37 (wejście od ulicy Bulwarowej).

  UWAGA

  Uprzejmie informujemy Państwa, że okręgowe komisje wydają absolwentom, którzy zdali maturę, oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 poz. 205) – paragraf 8 ust. 9.

  OKE w Krakowie nie wydaje zatem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych żadnych dodatkowych odpisów świadectw dojrzałości ani ich kopii; nie potwierdza się również zgodności kopii z oryginałem do celów rekrutacji do szkół wyższych. W sprawie rodzaju i formy składanych przy rekrutacji dokumentów należy porozumieć się ze szkołami wyższymi, które określają wymogi dotyczące tych dokumentów.


Od dnia 1 stycznia 2011 r. wpłat należy dokonywać na konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

31-978 Kraków

os. Szkolne 37

konto w  Narodowym Banku Polskim numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000.

 

W tytule przelewu należy wpisać:

         Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

 

Z dniem 31 grudnia 2010 roku poprzedni rachunek bankowy został zamknięty a wszelkie wpłaty dokonywane na stary rachunek będą zwracane do wpłacającego.

 

Wnioski


Podstawa prawna wydawania duplikatów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 poz. 205)

Ostatnia Aktualizacja: środa, 06-05-2015 godz. 15:29  |Odsłon: 116,787 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,05 sekund