Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

Informacje

 • Wymiana dokumentów

  W przypadku błędu na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach lub w wypadku konieczności dokonania zmian danych osobowych w wyniku wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, należy wystąpić do OKE z podaniem o wymianę dokumentu/dokumentów. Do podania należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe (np.: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, wyrok sądu, decyzja administracyjna itp.) oraz oryginały uprzednio wydrukowanych, zawierających błędy dokumentów. W przypadku braku oryginału dokumentu, należy wystąpić do OKE w Krakowie o wydanie jego duplikatu.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., poz. 1700 – § 23.1.

 

 • Wystawianie duplikatów

  Przypominamy Państwu, że duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., poz. 1700 – § 24.1.

  UWAGA: Nie wydajemy duplikatów na poczekaniu. Minimalny czas oczekiwania to 3 dni robocze.

  W przypadku utraty oryginałów:

  • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

  • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

  • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • świadectw dojrzałości, wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
  • odpisów świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
  • aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
  • odpisów aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
  • zaświadczeń maturalnych wydawanych absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty,
  • świadectw ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  • świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
  • dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • zaświadczeń o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej/szkół branżowych

  w celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:

  1. zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym formularzu,

  2. dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku konto bankowe OKE w Krakowie, zamieszczając na dowodzie wpłaty dane osobowe oraz informację o tym, jakiego dokumentu dotyczy opłata,

  3. dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty,

  4. przesłać wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty pod wskazany we wniosku adres lub złożyć wniosek osobiście w siedzibie OKE w Krakowie - os. Szkolne 37 (wejście od ulicy Bulwarowej).

  Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione. Dotyczy to zwłaszcza braku zaznaczenia czy oryginał dokumentu został zniszczony bądź zgubiony, braku podpisu poświadczającego okoliczności utraty oryginału oraz braku numeru PESEL. Wnioski takie odesłane zostaną do wnioskodawcy w celu ich uzupełnienia. Nie będą także rozpatrywane wnioski przesyłane elektronicznie lub faksem.


Wpłat należy dokonywać na konto:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
31-978 Kraków
os. Szkolne 37
konto w  Narodowym Banku Polskim numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000. 

W tytule przelewu należy wpisać:

imię, nazwisko i nr PESEL zdającego oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy Państwa, że okręgowe komisje wydają absolwentom oryginał świadectwa dojrzałości lub aneks do świadectwa dojrzałości i jeden odpis – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., poz. 1700 – § 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 5.

OKE w Krakowie nie wydaje zatem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych dodatkowych odpisów świadectw dojrzałości. W sprawie rodzaju i formy składanych przy rekrutacji dokumentów należy porozumieć się ze szkołami wyższymi, które określają wymogi dotyczące tych dokumentów.

Wnioski

 • Wersja do Wydruku