Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

Wymiana dokumentów

W przypadku błędu na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach lub w wypadku konieczności dokonania zmian danych osobowych w wyniku wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, należy wystąpić do OKE z podaniem o wymianę dokumentu/dokumentów. Do podania należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe (np.: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, wyrok sądu, decyzja administracyjna itp.) oraz oryginały uprzednio wydrukowanych dokumentów. W przypadku braku oryginału dokumentu, należy wystąpić do OKE w Krakowie o wydanie jego duplikatu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., poz. 1700 – § 23.1.

Wystawianie duplikatów

Duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., poz. 1700 – § 24.1.
Dotyczy utraty następujących oryginałów:

 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • świadectw dojrzałości, wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • odpisów świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • odpisów aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • zaświadczeń maturalnych wydawanych absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty,
 • świadectw ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczeń o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej/szkół branżowych,
 • certyfikatów kwalifikacji zawodowej,
 • dyplomów zawodowych.

W celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:

 1. Dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na podane konto bankowe OKE w Krakowie.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
31-978 Kraków
os. Szkolne 37
konto w Narodowym Banku Polskim numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

imię, nazwisko oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

 1. Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu (Formularz wniosku o wydanie duplikatu). Wniosek, po wprowadzeniu danych, należy wydrukować i czytelnie podpisać.
 2. Potwierdzenie dokonania wpłaty oraz podpisany wniosek należy:
 • przesłać pocztą tradycyjną do OKE w Krakowie

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

lub

 • przesłać, po zeskanowaniu wniosku i dowodu wpłaty, w formie elektronicznej na adres duplikaty@oke.krakow.pl,

Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne, niepodpisane, bez dowodu wpłaty i przesłane faksem.

UWAGA

 1. Nie wydajemy duplikatów na poczekaniu.
 2. Informujemy Państwa, że okręgowe komisje wydają absolwentom oryginał świadectwa dojrzałości lub aneks do świadectwa dojrzałości i jeden odpis – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., poz. 1700 – § 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 5.
  OKE w Krakowie nie wydaje zatem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych dodatkowych odpisów świadectw dojrzałości. W sprawie rodzaju i formy składanych przy rekrutacji dokumentów należy porozumieć się ze szkołami wyższymi, które określają wymogi dotyczące tych dokumentów.
 • Wersja do Wydruku