Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zwolnienie ucznia z przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu gimnazjalnego.

Sytuacje, w których można ubiegać się o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu .

Zgodnie z §49 ust. 4 oraz  §38 ust. 2, 3, 4  Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego może nastąpić w:

  • szczególnych przypadkach zdrowotnych  – czyli sytuacjach, o których orzeka lekarz specjalista lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich przy rekomendowaniu nauczania indywidualnego dla ucznia;
  • szczególnych przypadkach losowych  –  czyli nagłych zdarzeniach lub wypadkach powodujących niemoŜność uczestniczenia w sprawdzianie/egzaminie gimnazjalnym do 20 sierpnia.
  • przypadku sprzężonych niepełnosprawności - czyli sytuacji, gdy u ucznia niesłyszącego, słabo słyszącego, niewidomego, słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem dysponującego orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego występuje co najmniej jeszcze jedna z wymienionych niepełnosprawności. Wówczas uczniowie VI klasy szkoły podstawowej mogą zostać zwolnieni z obowiązku przystąpienia do – sprawdzianu, a  uczniowie III klasy gimnazjum, jeśli nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą zostać zwolnieni z obowiązku przystąpienia do - egzaminu gimnazjalnego. Z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego mogą być zwolnieni uczniowie, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać. W takim przypadku do OKE należy przysłać dane ucznia wraz z kopią opinii o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgodnie z §38 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 


Procedura zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego  
 
1.  Złożenie pisemnego wniosku rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumentację (zaświadczenia lub orzeczenie). Termin złożenia wniosku uzależniony jest od wystąpienia sytuacji losowej lub zdrowotnej.

2.  Dyrektor szkoły wprowadza dane o uczniach w terminie do 31 października 2010 r. (system OBIEG/Edycja danych, ewentualnie Hermes).

3.  Po wprowadzeniu danych o uczniach, dyrektor szkoły generuje wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego korzystając z systemu OBIEG.

4.  Wydrukowany i podpisany przez dyrektora szkoły wniosek wraz z  potwierdzonym za zgodność z oryginałem wnioskiem rodziców/opiekunów prawnych oraz dokumentacją o stanie zdrowia ucznia należy przysłać do OKE pocztą tradycyjną.

5.  Dyrektor OKE w Krakowie podejmuje decyzję, którą przekazuje w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

6.  Decyzje o zwolnieniu ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu wprowadzone zostaną do systemu OBIEG przez pracownika OKE.

7.  Oryginał wniosku rodziców/opiekunów prawnych oraz kserokopie załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a także kopię decyzji dyrektora OKE należy przechowywać w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej.

8.  Oryginał decyzji dyrektora OKE należy przekazać rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. 
 


Procedura skreślenia uczniów z listy przystępujących do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 (dotyczy uczniów z gimnazjów specjalnych)
 
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz uczniowie z autyzmem, uczęszczający do gimnazjów specjalnych, przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, w przypadku gdy zajęcia z języka obcego nowożytnego realizowali w wymiarze godzin określonym dla trzyletniego okresu nauczania dla gimnazjum specjalnego. W przypadku, gdy nie realizowali zajęć z języka obcego nowożytnego w określonym wyżej wymiarze należy sporządzić i przesłać do OKE pisemny wykaz tych uczniów, który powinien  zawierać kod szkoły oraz kody i nr PESEL uczniów. Dane te zostaną wprowadzone do systemu OBIEG przez pracownika OKE.
  • Ostatnia Aktualizacja: piątek, 18-03-2011 godz. 14:19  
  • Odsłon: 26,938 Wersja do Wydruku