powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  poniedziałek, 21-05-2018 godz. 22:55  

Uwagi dotyczące wymogów wobec składanych dokumentów

 • Wszystkie odpisy (kserokopie) lub wyciągi z dokumentów muszą zostać uwierzytelnione. Sposób uwierzytelniania dokumentów reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 76 i 76a (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).

  Art. 76.
  § 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
  § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4. (...)

  Art. 76a.
  § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. (...)
  § 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
  § 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
  § 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

  Kserokopia może być dowodem, ale poświadczona ...
   
 • Na pierwszej stronie wniosku o przyjęcie na szkolenie musi być jednoznacznie wskazana deklaracja z jakiego typu egzaminu kandydat pragnie zostać egzaminatorem. Na ty samym wniosku można zaznaczyć więcej niż jeden poziom egzaminacyjny, przedmiot, zawód lub kwalifikację, z której chce się być egzaminatorem. Brak tych informacji uniemożliwia prawidłowe zakwalifikowanie kandydata na odpowiednie szkolenie. Przyszli egzaminatorzy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/w zawodzie powinni powołać się na Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2007 r. Nr 124, poz. 860 z późn. zm.), aby poprawnie wpisać nazwy zawodów, z których chcą egzaminować lub na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 7), aby poprawnie wskazać nazwy zawodów i wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie, z których chcą egzaminować.

 • W przypadku, gdy zapis w dyplomie nie wskazuje na posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (brak wpisu: "specjalność nauczycielska"), a kandydat w trakcie studiów zaliczył wymagane zajęcia, obowiązany jest dołączyć odpowiednie zaświadczenie z macierzystej uczelni o tych uprawnieniach lub uwierzytelnioną kserokopię suplementu wydanego do dyplpmu. W przypadku nauczyciela akademickiego należy przedłożyć zaświadczenie o prowadzonej pracy dydaktycznej w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu.

 • W przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć powinny dostarczyć potwierdzenie tego faktu wystawione przez pracodawcę.

 • Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których mogą zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.), którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki czyli zachowują ważność zbliżenia dokonane przez kuratorów oświaty lub dyrektorów szkół.

 • Zaświadczenie o stażu pracy dydaktycznej (przebiegu pracy zawodowej) musi obejmować co najmniej ostatnie sześć lat. Zaświadczenie takie może wydać tylko aktualny pracodawca (w przypadku emerytów ostatni pracodawca). Należy podać dokładną datę zatrudnienia: dzień-miesiąc-rok. W przypadku nieprzerwanej pracy w danej placówce użyć słów „nadal”, „do dziś”, „na czas nieokreślony”. Dane podane w zaświadczeniu i wniosku na egzaminatora muszą być zgodne. Przebieg pracy zawodowej można również dokumentować uwierzytelnionymi kserokopiami świadectw pracy.

 • W "Formularzu dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej" w pkt. 6 dotyczącym zatrudnienia oraz we "Wniosku o wpis do ewidencji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie" należy jednoznacznie wskazać nauczany przedmiot (przedmioty), ponieważ dana ta objęta jest wpisem do ewidencji egzaminatorów.

 • Wniosek/formularz należy czytelnie i dokładnie wypełnić oraz podpisać. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione - nie należy pozostawiać nie wypełnionych rubryk. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione zgodnie z załączonymi dokumentami.

 • Osoby, które mają dyplom wystawiony na inne nazwisko, przedstawiają dokument potwierdzający zmianę nazwiska np. poświadczoną kserokopię odpowiedniej strony z dowodu osobistego, skrócony odpis aktu małżeństwa, decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianei imienia lub nazwiska (Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  - Dz. U. 2008 r. Nr 220, poz. 1414).

 • Nabór kandydatów na egzaminatorów prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty na szkolenia są przyjmowane przez cały rok niezależnie od terminów szkoleń.

UWAGA!!!  WNIOSKU, FORMULARZA ORAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ FAKSEM

 

Ostatnia Aktualizacja: środa, 30-10-2013 godz. 13:37  |Odsłon: 10,538 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,05 sekund