powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  niedziela, 18-11-2018 godz. 10:05  

Co zrobić gdy zmienimy miejsce zamieszkania?


Zgodnie z § 9 Rozporządzenia MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkoleń kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.) w przypadku zmiany adresu zamieszkania egzaminatora powodującej zmianę właściwości komisji okręgowej, egzaminator składa:

1) do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania — wniosek o skreślenie z ewidencji egzaminatorów;

2) do komisji okręgowej właściwej ze względu na obecne miejsce zamieszkania — wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 1 czyli:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, jeżeli został nadany;
4) adres zamieszkania;
5) adres do korespondencji;
6) numer telefonu;
7) adres poczty elektronicznej;
8) nazwę i adres miejsca pracy;
9) nauczany przedmiot (przedmioty) — w przypadku sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
10) zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów.

Do wniosku dołącza się oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2—4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,  nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,  nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie), a w przypadku osoby będącej przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego — także dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (potwierdzenie, że jest się przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego).

Komisja okręgowa właściwa ze względu na obecne miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca się do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora z wnioskiem o przekazanie dokumentów dotyczących egzaminatora (o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 albo ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia), oraz informacji potwierdzającej ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Komisja okręgowa właściwa ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora przekazuje dokumentacji, której dotyczy wniosek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Ostatnia Aktualizacja: piątek, 20-07-2012 godz. 16:28  |Odsłon: 4,462 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,04 sekund