Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Obserwacja egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo,
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przypomina o możliwości obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych.
 
Obserwatorami egzaminów mogą być:
1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) delegowani pracownicy urzędów obsługujących ministrów właściwych dla zawodów;
4) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, placówkę lub centrum, uczelni i placówek doskonalenia nauczycieli, a także delegowani przedstawiciele pracodawców i przedstawiciele podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, upoważnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
W celu otrzymania upoważnienia do prowadzenia obserwacji, prosimy o złożenie załączonego poniżej wniosku. Prosimy o składanie wniosków do 12 kwietnia 2024 r.
Upoważnienia wraz z arkuszami obserwacji, zostaną przesłane drogą pocztową do wnioskodawcy.
 
  • Wniosek (należy odesłać na adres: obserwacje@oke.krakow.pl)


Obserwacja jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361), z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz 1707).

  • Wersja do Wydruku