Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Ogólne informacje o egzaminie

 • Dla kogo egzamin? [więcej]

  Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych;
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, które uległy likwidacji lub przekształceniu albo zlikwidowano w szkole kształcenie w danym zawodzie;
  • słuchaczy i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
  • osób dorosłych będących uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych;
  • osób, które mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – egzamin w formie eksternistycznej;
 • Jakie formalności i w jakim terminie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu? [więcej]

  Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

  Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

  Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

  Słuchacze i absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (bezpośrednio po jego zakończeniu) zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

  Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy nie złożyli deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz absolwenci, którzy ponownie przystępują do egzaminu zawodowego składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

  Osoby dorosłe, będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego. Po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych należy przekazać do OKE zaświadczenie o jego ukończeniu.

  Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składają deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

   Do wniosku należy dołączyć:
   • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
   • dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie kształcenie lub pracę w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
   Wniosek należy złożyć w terminie:
   • do 31 stycznia – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek,
   • do 30 września – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w następnym roku.
 • Z jakich części składa się egzamin? [więcej]

  Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
  • części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.
 • Co będzie sprawdzane na egzaminie? [więcej]

  Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

 • Kiedy egzamin jest zdany? [więcej]

  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

  Wynik ustalany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest to wynik ostateczny.

 • Jaki dokument otrzymuje osoba, która zdała egzamin? [więcej]

  Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

  Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne na poziomie wymaganym dla tego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

 • Ostatnia Aktualizacja: czwartek, 07-04-2016 godz. 11:58  
 • Odsłon: 39,044 Wersja do Wydruku